Aah! Ngangomhlaba

Incwadi ebhalwe nguThina Namba. UMFANEKISO: SIYABULELA MQIKELA

Le yincwadi ebhalwe nguThina Namba edalanca ibali lobomi bukaNkosi Ngangomhlaba Matanzima obeyiNkosi yabaThembu baseRhoda kwaHala. UThina lo usebenze ixesha elide kakhulu engumncedisi kaNkosi Ngangomhlaba ngethuba ebengusihlalo wendlu yeeNkosi eMpuma Koloni.

Kule ncwadi uThina ubalisa ngamava akhe wokusebenza neli gxibha likaNgubengcuka, echaza ubuncoko, uburharha nengqwalasela ebeyinika kwizinto zobomi. “Ebengumntu othanda ukuhlekisa, kodwa engaqondakali ukuba ungumntu othanda ukuba konwatywe apho akhoyo, undibalisele amabali amaninzi kakhulu,” kutsho uNamba.

Uthi kwabangenxa yoku ukuba ade acele kuNkosi Ngangomhlaba ukuba abhale incwadi ngamabali ebembalisela wona ngexesha lokusebenza kwabo. “Ibali ngalinye andibalisele lona belihambelana nento ethile esizeke sithetha ngayo ngelo xesha, incoko yakhe ebeyizalanisa nento ekhoyo ngoku,” uhambisa atsho uNamba.

Uthi baninzi abantu abaphumeze izifundo zabo ngokuthi bancance ulwazi kuNkosi Ngangomhlaba. “Kumane kuvela abantu abaninzi befuna ukwenza uphando ngqangi ngobomi bakhe, ngo2020 wandixelela ukuba ndide ndibhale incwadi ngaye,” kutsho uNamba.

Uthi esinye sezizathu sokwenza lomsebenzi yayikukuba uNgangomhlaba Matanzima wafuna kubaliswe ibali lakhe. “Wayedla ngokutsho ukuba ufuna kubhalwe ngaye kuba ufuna ukuba abantwana bakhe nabantwana babantwana bakhe bazi kakuhle ngembali yakhe,” utsho uNamba.

Uthi enye yengxaki adibene nazo ngexesha ebhala lencwadi kukubhala ngomntu ophilayo. “Ukubhala ngomntu owaziwayo osaphilayo kuyingxaki kuba baninzi abantu abanqwenela nokukuphikisa kwezinye izinto ngobomi bakhe,” kucacisa uNamba.

Uthi bekulula ukusondela encanca ulwazi kuNkosi Ngangomhlaba. “Kwelinye ixesha ebebonakalisa ukuba akanamdla wokuthetha ngomcimbi othile, okanye xa ethetha nomntu othile ebendinika uphawu lokuba akanamdla wokuthetha,” uhambisa atsho uNamba.

Uthi abanye abantu bangakholelwa ukuba kukho izinto ezingathethwanga ngobomi bukaNgangomhlaba kule ncwadi. “Ewe ikhona lo nto kuba bendihlonipha ukuba ebebonakalisa ukuba akanamdla wokuba ithethwe into ethile, bendiye ke ndihloniphe imvakalelo yakhe,” kutsho uNamba.

UNkosi Ngangomhlaba ebelichule lokukwazi ukukhuthaza, ukuyala nokufundisa kulowo athetha naye ngelo xesha. “Ebedla ngokuthi awunakuthetha neNkosi imi ngenyawo, akucenge ukuba uhlale phantsi xa uthetha neNkosi,” kutsho uNamba.

UNkosi Ngangomhlaba Matanzima ukhokele indlu yeeNkosi iminyaka elishumi elinesihlanu. “Ngela xesha okuvela kwamabango amaninzi, uncede abantu abaninzi kakhulu esenziwa kukuba akalibali nanye into, zininzi iintsapho azincedileyo encediswa kukuba akalibali,” ugadlele watsho uNamba.

Umbhali uThina Namba ukwangumbhali wencwadi ethi “Kwazi Bani” ethetha ngemicimbi yothando ethe yaduma nayo ngexesha lakhe. “Nanje ngabo bonke ababhali zikhona izinto endakufa nazo ngobomi bukaNkosi Ngangamhlaba Matanzima, kodwa ndingatsho ukuba ebenesiphiwo esisodwa sokuphatha abantu uNkosi Mathanzima.”

UNkosi Ngangomhlaba Matanzima ulishiye eliphakade ekuqaleni konyaka ka2022, waza wangcwatywa ngenyanga yoKwindla.