Ababhalisanga kuvoto abahlali baseKeilands

Abakubhaliselanga ukuvota abahlali bakwaWadi 5 eKeilands eCumakala ngenxa yokuba besithi aboneliseki ziinkqubo zikarhulumente kumasipala waseAmahlathi.

Aba bahlali bathi abazange bambone nokumbona uceba wala ndawo uBulelani Lande esiza kumamela iingxaki zabo. Othethe egameni lababahlali, uMxolisi Dalubom uthi, abamazi nasebusweni uceba wabo. “Lo mntu nithetha ngaye asimazi nokumazi nasebusweni, asimazi nokuba akakho apha kuni nangoku, asijiki asisoze sithathe nxaxheba kwezi nkqubo. Esona sikhalo siphambili sabahlali bala ndawo kukuba bathi abanazindlela, abanambane abanamanzi,” utshilo uDalubom.

UDalubom ubanjwe wavalelwa kwinyanga ephelileyo ekunye noVuyisile Konzapi ngethuba abahlali betshisa iziko lokubhalisela ukuvota kula ndawo baza bakhululwa ngebheyile.

“Sizakuya enkundleni ngomhla weshumi elinesine kule nyanga, asiyazi into ezakwenzeka,” uthethe watsho uKonzapi.

Ongumlawuli kwi-ofisi ye-Independent Electoral Commission kweli phondo uThamsanqa Mraji uyangqina ukuba bezikho iingxaki kumaziko athile ephondweni. “Asixhenxe amaziko angakhange avule kwa ukuvula ngenxa yeengxaki ezibangelwe luqhankqalazo labahlali abakhalazela ukugqithiswa kweenkonzo, nokoyikiswa kwamagosa ethu,” utsho uMraji.

Lo kaMraji uthi, onke amaziko okubhalisela ukuvota ebebekwe phantsi kweliso elibanzi ngamapolisa elizwe loMzantsi Afrika. Ngabantu abakwikhulu namashumi amabini amawaka abathe batyelela amaziko ahlukeneyo ephondweni leMpuma Koloni.

Ukanti umphathiswa wesebe lentsebenziswano kurhulumente nemicimbi yemveli uFikile Xasa kwiveki ephelileyo uxelele amajelo eendaba ukuba bakulungiselele ukulwa iingxaki ezinokuvela kula maziko.

“ENtabankulu zine izitishi ezingakhange zifikeleleke ngenxa yokuba kombiwe imingxunya ezindleleni ezisinge kwiindawo zokubhalisela ukuvota,”itsho ingxelo kaMraji.

Othethe egameni lomasipala wesithili saseAmathole uSiyabulela Makunga uthi, bebethumele iqela elisuka kwamasipala kula ndawo.

“Singaqinisekisa ukuba abantu bala ndawo baye boyikiswa ukuba bangathathi nxaxheba ekubhaliseni ukuvota, amagosa ethu asixelele ukuba abantu abakhange bathathe nxaxheba eKeilands, batyhola uceba ukuba akayi kula ndawo akazazi nokuzazi iingxaki zabo.