Abafazi bath’ iBhayi aliyindawo

ZIFUNGE zamunc’ iintupha iinkokeli zombutho wamanina kazwelonke eAfrican National Congress iANC Women’s League eBhayi zisithi azizukuvumela ilizwe laseMzantsi Afrika nomasipala waseNelson Mandela Bay ube- yintlambo yokufela amahashe.

Kumsitho obubanjelwe kwisakhiwo sebendla iBantu Church of Christ kule mpela veki siyishiyileyo kunxitywa amanina amatsha alo mbutho, ezi nkokeli zithe zizakwenza konke ukuqinisekisa ukuba lo mbutho uyaluphumelela unyulo loomasipala lomhla wesithathu ka-Agasti.

Ongusekela mongameli walo mbutho, uSisi Ntombela uthe, oomama baseBhayi bazakuma ngeenyawo kwaye abazi- kuthengisa ngombutho weANC elutshabeni.

“Sisedabini elibi lokukhusela ummandla waseNelson Mandela Bay negama lika- Rholihlahla, asifuni kuva nowathwethwa ngeNkandla, sixakekile ngoku siyalwa, masiphumeni boomama siye kukhankasela iANC iluphumelele olu nyulo,” uthethe watsho.

Evula lo msitho uBishophu John Bolana weli bandla uthe, ongusodolophu nomgqatswa kwakwesi sikhundla uDanny Jordaan nongumgqatswa njengesekela lakhe uAndile Mfunda ngabanyulwa bakaThixo abathunyelwe ukuba bakhokele umasipala waseNelson Mandela Bay nokuyisindisa kwiintshaba eziyimibutho ephikisayo.

“Xa niphuma nisiya kukhankasa ze nishiye abagwiliki namasela ngasemva, ningahambi nabo.Sifuna oomama abanemiqolo, abanyanisekileyo,” utshilo utata.

Kanti usihlalo wephondo kulo mbutho uBukiwe Fanta yena uncome eli bandla ngokuzinikela okungagungqiyo nokuthetha phandle ngenkxaso yalo kumbutho weANC.

“Eli bandla lahlala lixhasa ngezimali amavolontiya alo mbutho ngexesha elalinzima lomzabalazo. Namhlanje sizakunxiba amakhulu amane anamashumi amathandathu amanina kweli bandla,” utshilo.

isibhalo@inl.co.za