Abafundi bakuMvezo banikwe izipho ngabakwaUnilever ngeMandela Day

ABAFUNDI baseMandela School of Science and Technology kuMvezo eMthatha banikwe izipho yinkampani yezokutya, ukhathalelo lococeko nezempilo iUnilever ngosuku lokuzalwa kobesakuba nguMongameli weli uNelson Mandela.

NgeCawe esi sikolo sezigidi ngezigidi sithe satyelelwa yinkampani yakwaUnilever iphethe izipho ngokuhambelana nosuku lwesisa iMandela Day eqatshelwa kwihlabathi jikelele. KuMvezo kulapho wazalelwa khona uNelson Mandela.

Izipho ezinikwe abafundi zizihlangu ezingamakhulu amahlanu anesihlanu (550) kwakunye neemveliso zokhathalelo lococeko eziquka isepha, izithambiso, amachiza okucoca, njalo njalo.

AbakwaniUnilever banike izipho abafundi baseMandela School of Science and Technology kuMvezo eMthatha UMFANEKISO: MANDLA NDUNA/ EC OTP

INkosi yakuMvezo uMandla Zwelivelile Mandela kwakunye neNkulubaphathiswa uOscar Mabuyane bebephakathi kwabo bathe bazimasa lo msitho obuququzelelwe yiUnilever.

USithembile Ngobese, onguMlawuli weMicimbi yezoNxibelelwano (Corporate Affairs) kumazantsi eAfrika kwaUnilever, uxelele abebezimasile ukuba inkampani yabo inothando kakhulu ngabantu abatsha.

“Ndisoloko ndisithi kubantu endisebenza nabo, ukuba kubalulekile ekubeni phaya kwiindibano ezisibambayo sikhokelise uphuhliso loqoqosho lwasezilokishini nasezilalini, kuba abantu abasebenzisa iimveliso zethu ngabantu abasezilokishini nasezilalini,” kutsho uNgobese.

“Ndiyavuya ukunikwa inyhweba liqela lehlabathi jikelele (kwaUnilever) elithi mandixele ukuba yinto ekufuneka yenziwe eMzantsi Afrika ukuze siphuhlise uqoqosho lwasezilokishini nasezilalini.”

Sithembile Ngobese UMFANEKISO: MANDLA NDUNA/ EC OTP

UNgobese uthi iyakhuthaza eyokubona uNkosi Zwelivelile ekhokelisa uphuhliso lwabantu bakuMvezo kulo lonke iqonga alifumanayo. “Nkosi Mandela ndisoloko ndikhuthazeka ngentshisakalo yakho kule minyaka ilishumi elinesibini sisebenza sobabini,” utshilo uNgobese.

“Ndiyibonile intshisakalo onayo ngabantu bakuMvezo. Zonke iindibano endizimase kwakunye nawe, kwingingqi, elizweni nakwihlabathi jikelele, into yokuqala othetha ngayo ngabantu bakuMvezo.”

UMandela uthi iNdlu yobuKhosi bakwaMandela izinikele ekuqhubekeni nomzila katatomkhulu wakhe (Nelson Mandela) wokwakhiwa kwesizwe, uxolelwaniso lwesizwe nokusengela thungeni linye koluntu.

“Isoloko iluchulumanco neqhayiya elikhethekileyo ukuma apha kuMvezo, indawo apho sazalelwa khona esi siswenye sehlabathi kwanotata wedemokhrasi wethu. Lo ngumyalezo okhethekileyo kuye nawuphi na umfundi okhoyo apha, nawe ungawafezekisa amaphupha wakho nokuba ukhulele phantsi kweyiphi imeko,” utshilo uMandela.

“Sibulela iUnilever njengokuba abafundi bethu (eMandela School of Science and Technology) befumana izipho eziqhakazileyo. Umbulelo ongazenzisiyo kwiUnilever kwaye sijonge phambili kwintsebenziswano ende neqhubekela phambili neUnilever, ingakumbi wena mam’ uNgobese.”

Abafundi baseMandela School of Science and Technology banikwe izipho yiUnilever ngeMandela Day UMFANEKISO: MANDLA NDUNA / EC OTP

Yena uMabuyane uthe: “Silapha kuMvezo apho inkaba yakhe (Nelson Mandela) ilele khona, kuba sikholelwa ekubeni xa sakuthi sinyathele apho anyathele khona, asina kubuva ubunzima bomthwalo.”

ULuc-Olivier Marquet, onguSekela Mongameli wesiGqeba sakwaUnilever South Africa uthi iMandela Day ngumsitho ongaphaya kombhiyozo wobomi kwakunye nomzila kaMadiba. Likhwelo lehlabathi lokuzeka mzekweni kumsebenzi wobomi bakhe (uNelson Mandela) ukuze kutshintshe ihlabathi libengcono, kutsho uMarquet.

AbakwaniUnilever banike izipho abafundi baseMandela School of Science and Technology kuMvezo eMthatha UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

“Kwisizikithi solu tshintsho sifumana abantu, abahlelelekileyo, abangaselwanga liso, abadandathekileyo, ingakumbi abantwana. Ukuzinikela kwethu ekwenzeni umahluko kolu luntu kusentliziyweni kwayo yonke into esiyenzayo eUnilever,” utshilo uMarquet.

“Ngoko ke xa ubona uphawu lwenkampani yethu kwimveliso, yazi ukuba idlala eyayo indima ekwenzeni ngcono ihlabathi kumntu wonke.”