Abafundi banikwa iqonga lokuvakalisa izimvo

Abafundi besikolo samabanga aphakamileyo iBomela S.S.S eDutywa babambe ingxoxompikiswano kwesi sikolo kule veki, emalunga nemingeni emininzi abajamelene nayo kobu bomi.

USindiswa Binase ongutitshalakazi kwesi sikolo, nokwangu mququzeleli weOptimist Book Club yabafundi kwesi sikolo ejongene nokuphuhlisa kwanokuvula iingqondo zabafundi, uthi ibiluhlobo ababhiyozela ngalo le nyanga yamakhosikazi.

UBinase uthi le mingeni ijongene nabafundi kukuxhaphazana ngaphakathi esikolweni, ukuhlukunyezwa emva emakhaya, nto leyo ibenza banganikwa nathuba lokuba bathethe ngokwenzeka kubo emakhaya.

UBinase uthi eli ziko balisungula ngenjongo yokunika abafundi iqonga bavakalise iimvakalelo zabo kwaye baphuhle futhi bakhule. Uthi ezinye zeenjongo kukuba abantwana bakwazi ukuzimela.

Uthi oku kwenza amaxhoba agcine kuwo ngaphakathi kungabilula ukuba umntwana abe ngulo mntu bekufanele ukuba unguye kwaye ngamanye amaxesha angaqhubi kakuhle nasesikolweni.

Uqhube wathi kula mmandla kuninzi okwenzekayo koko izinto zithethwe isikhaya.

Ngolu suku babenabo noonobuhle apho abantwana abangamakhwenkwe bebecondoba eqongeni ngempahla zabantwana abangamantombazana kwakunye nezihlangu ezichophileyo.

Imixholo ebekuxoxwa phantsi kwayo kolu suku ibisithi ‘Let Your Life Speak’ ngelixa omnye usithi ‘Choose to Challenge for Change.’