Abafundi baseNMU bagrogrisa iBhayi!

Abafundi beYunivesithi iNelson Mandela phambi kweholo lesixeko somasipala weNelson Mandela Bay Municipality

Abafundi baza kulenza libe lincinci iBhayi ukuba usodolophu womasipala waseNelson Mandela, uAthol Trollip, akalugobi uphondo kumabango abo.

Oku kuvakala ngethuba inyambalala yabafundi bezikomfundo iNelson Mandela University (NMU) bebebambe uqhankqalazo beyokuthontelana phambi kwesakhiwo salo masipala esibizwa ngokuba yiCity Hall.

Aba bafundi bebekhokelwa ngumbutho wabafundi iSouth African Students Congress (SASCO) iphelekwa ngugxa wayo kwezopolitiko iAfrican National Congress Youth League (ANCYL).

Aba bafundi bebephuma kwiikhampasi zonke zale yunivesithi bebanga ukudlelwa indlala ngumasipala wale ndawo, besithi ubahlawulisa iinkonzo ngamaxabiso aphakamileyo ngokulinganayo nabanye abahlali.

Phakathi kwamanye amabango, bakhalazela ukungafezekiswa kwezithembiso zemfundo yasimahla nokungabi nalukhuseleko kwiikhampasi abafundela kuzo.

“Ingxaki yezithuthi ngumbandela omkhulu kuba abanye bethu bashiywa ngasemva kuba abaqhubi basoloko bengxamile lo nto ibangele ukuba bangaphumeleli ukubhala iimviwo ngenxa yokushiywa,” utshilo uBamanye Matiwane ongumongameli walo mbutho.

Uthe bengabafundi babanga ukuba bakhweliswe simahla kwiibhasi ezingojikeleza nezenzelwe iITPS nokuthotywa kwamaxabiso okuqasha, esithi abafundi abafani nabahlali kuba bangabantwana besikolo abaze eBhayi ukuza kufunda.

Uxwebhu lwezikhalazo lamkelwe nguMongameli Bobani othe uyakuqinisekisa ukuba usodolophu uyalufumana.