Abafundi baseWSU bakhalela utywala neembadla!

Enye yeekhampasi zaseWSU eseMonti Umfanekiso: Bheki Radebe

Emva kokuba kusweleke abafundi ababini kwikhampasi yaseMthatha, kwadlwengulwa umfundi kuKomani, konzakala iqela labafundi eGcuwa naseMonti, abaphathi baseWalter Sisulu University (WSU) babeka unyawo phantsi.

Kwingxelo ebikhutshwe yiVice Chancellor uRob Midgley, uthe isigqeba solawulo sebhunga kwintlanganiso ebesinayo sithathe isigqibo sokunqumamisa iipati kule yunivesithi.

Umongameli webhunga labafundi baseMonti, uSamkele Mqai, uthi bothusiwe sisigqibo sokunqumamisa iipati, uthi esi sigqibo sizokudala ukungazinzi kwabafundi.

Uthi ngokomyalelo weSebe leMfundo ePhakamileyo noQeqesho, iiyunivesithi zinoxanduva lokunika abafundi indawo yentselo ngaphakathi kweekhampasi ukuze kunciphe amazinga okulimala kwabo.

Uye wagqibezela ngelithi isizathu sokuba kwenziwe ezi pati kukunika abafundi ithuba lokuzonwabisa bangayi ngaphandle.

UMqai uthi belibhunga labafundi bafuna ukusilwa esi sigqibo, ngomhla we-2 kweyeThupha bebenomhlangano nesigqeba solawulo lwebhunga.

Kulo mhlangano bebebonisana ngamacebo okuqinisekisa ukhuseleko lwabafundi kwezi pati.

“Ukuba basilandule esi sigqibo, le mali iza kuthatyathwa ukuze ibhatale amanye amatyala abafundi.” UNamhla Dlali nongomnye wabafundi bale yunivesithi uthi uyavumelana nesi sigqibo sithatyathiweyo ngoba siza kunceda abafundi bajongane nezifundo zabo.

Uqhubekeke wathi le yunivesithi ibikhe yakuqhankqalazo olwenze basemva kakhulu ezifundweni, ngoko ke alikho ixesha lokonwaba.

“Akukho siqinisekiso sokuba ziza kuphela iziganeko zomonzakalo esikolweni ngoba abafundi banazo iindlela zabo zokonwaba, kodwa ivakala kamnandi xa iWSU ithabatha eli nyathelo,” uvale ngelitshoyo uDlali.

“Andivumelani mna nesigqibo esithathwe sisigqeba solawulo sebhunga ngokuba singabafundi sisebenza nzima kwaye ithuba lokuzonwabisa asibinalo, siyakudinga ukuphumla sizonwabise singabantu abatsha,” utshilo uThandile Hobe ongumfundi.

Omnye wabafundi ongafuni ukuchazwa uthe, “Ndibuhlungu ngesi sigqibo sithatyathwa yiWSU ngoba singabanye abafundi asinazo ezinye iindlela zokuzonwabisa ngoba asinamali, besincedakala ke ngale ndlela bekusenziwa ngayo ngoba besitsho sibone oosaziwayo abathile.”

“Ayincedisi nganto into yokuba kunqunyanyiswe iipati kuba kunokwenziwa uphando olunzulu ngezi ziganeko ngoba azenzeki kwiipati kuphela, ziqala kwiindawo esihlala kuzo. Singabafundi zininzi iziganeko ezithe zasehlela apho sihlala khona kodwa azange kuthathwe manyathelo,” uhlomle watsho uSisipho Qwenga. Isithethi saseWSU uYonela Tukwayo uthe ukunqumamisa iipati yinto yexeshana.

“Abaphathi bavelisa icebo lokunciphisa ubugebenga nokuqinisekisa ukhuseleko, eli cebo lizokunceda abafundi.”