Abafundi baya esikolweni benxilile

UMiss Africa 2019 uFelicity May, ephahlwe ngabafundi baseEmmanuel High School, uThabo Moyilwa kwakunye noSimanye Jobela

Ukusetyenziswa kotywala kwizikolo zaseGcuwa kuthe kratya nangakumbi. Iqumrhu elijongene nemiba yotywala apha eMpuma Koloni, iEastern Cape Liquor Board imanxadanxada izama ukunqanda amanzi angangeni endlini ngeenjongo zokuzama ukulwa umkhwa wokusetyenziswa kotywala ngabafundi ezikolweni.

Kule veki iphelileyo iEastern Cape Liquor Board (ECLB) iphehlelele iphulo lokusiphula neengcambu kokusetyenziswa kotywala ezikolweni.

Isithethi saseECLB, uMgwebi Msiya, uthi iyaxhalabisa into yokusetyenziswa kotywala ngabafundi ezikolweni.

“Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sityelele izikolo zamabanga aphakamileyo ezingakudanga kuyaphi kwidolophu yaseGcuwa. Kwezi zikolo sifumene ingxelo yokuba abafundi baya esikolweni benxilile de abanye bangene notywala kumasango esikolo nalapho bathi baselele ngaphakathi esikolweni. Ngokwengxelo edandalaziswe ngootitshala kwezi zikolo kukuba izimilo zabafundi ziye ziguquke baziphathe gwenxa esikolweni de ngamanye amaxesha kubekho iziganeko ezibi. Sileli qumrhu siye saqonda ukuba asinakusonga zandla sibukele ngokungathi akukho nto imbi. Siqondile ukuba masikhwebe abafundi kwakunye nootitshala ukuze silwe lo mkhwa. Kwizikolo ezilishumi sithathe abafundi ababini kwisikolo ngasinye, uxanduva lwabo kukuba ngoonozakuzaku ekulweni utywala ezikolweni. Aba bafundi sibaphekile ukuze bakwazi ukushumayela le vangeli. Baza kujikeleza kummandla waseMnquma bethetha nabanye abafundi bebaxelela ngezinto ezingalunganga ezenziwa butywala,” utsho uMsiya.

Eli qumrhu likwakhwebe uMiss Africa 2019 uFelicity May ukuze anike amazwi enkuthazo kubafundi. UMay yinzalelwane yaseCala nangona efihle intloko kummandla waseMonti. UMay uthi ngamanye amaxesha abantu abatsha bagaxeleka etywaleni kuba bejamelene neengxaki ezinzima.

“Loo nto iye ibenze ukuba mabasele abantu abatsha kuba becinga ukuba bazama ukucima ezo ngxaki. Kanti hayi akunjalo, ingxaki yakho iza kuhlala ihleli ukuba awujamelani nayo ze umelane nayo ungaselanga. Apha ebomini kufuneka umelane neengxaki zakho ungaselanga. Amaphupha akho ungawaphumelela ebomini ungakhange kube kanti usela utywala. Mna ndikhula ngaphandle kwabazali kodwa ndazixelela ukuba soze tu ndibe lixhoba lotywala,” utshilo uMay.