‘Abagxeki beCosatu zizibhanxa’

Uxwebhu lwabasebenzi eBhayi lwamkelwe ngophuma kwi-ofisi kaSodolophu uSelwyn Willis

 

Abagxeki bombutho wabasebenzi iCongress of
South African Trade Unions (COSATU) zizibhanxa ezingazinto, bafana
nomakoti  osandal’ukubhinqiswa emzini.

Le ibiyenye yeentetho ebezivele ngethuba
bekubanjwe uqhankqalazo  lwabasebenzi
phambi kweholo lesixeko sikamasipala waseBhayi iCity Hall izolo.

Imibutho yabasebenzi baseNelson Mandela Bay 
phantsi kwemanyano yeCosatu kuquka umbutho weCongress of South African
Communist Party (SACP) ibibambe umngcelele ijolise kusodolophu wale ndawo uAthol
Trollip ize kunikezela ngoxwebhu lwezikhalazo namabango kule nkokeli nakwinkulumbuso
yephondo laseMpuma Koloni uPhumulo Masualle.

Ezi nkokeli zombini aziphumelelanga ukwamkela
loo maxwebhu zithumele abameli bazo.

Ethetha kolo qhankqalazo, usihlalo weCosatu
kwingingqi yaseBhayi,  uLizo Vakala, uthe
umasipala waseNelson Mandela uphethele abasebenzi balo masipala imbengwane
ngokubaxhaphaza,  esithi ubanyanzelisa
ukuba bangaphumli ngexesha lokuphumla koko badle besezinqwelweni.

Uthe iimali ezinkulu ezifanele ukuya
kuphuhlisa uluntu aziyi koko zisiwa kwezinye iindawo ebalula amashumi amahlanu
ezigidi zeerandi akhutshelwe ukuya kuzalisa ingxowa yemanyano yebhola yombhoxo
iEastern Province Rugby.

“Ungene wathi  zwabha 
nakwiimali ezisisibonelelo sooceba beewadi, uTrollip yeyona nkokeli
inobuqhophololo eyakha yabonwa, ” ulekele ngelitshoyo.

USihlalo wephondo kulo mbutho uSticks
Toyise yena,  uthe kukho imibutho nabantu
abagxeka iCosatu besithi  yafa
beyinyebelela.  Uthe endaweni yokufa kweCosatu,
 ngabo nemibutho yabo abazakufa.

ICosatu ayifanga iyaphila, amaGupta
ngamaxhalanga adla iimali zabantu beli lizwe, iimali zikarhulumente
zisetyenziselwa ukuwisa umsebenzi karhulumente.