Abahlali bachithe indlu yendoda abayityhola ngokuba sisidlwengu!

Amalungu ekomiti yasekuhlaleni, uZilindile Matiwane kunye noZanoxolo Madolo, kwityotyombe elithe lachithwa ngabahlali Umfanekiso: Buziwe Nocuze

Abahlali baseNyanga kwindawo yaseLusaka eNtshona Koloni bachithe indlu yendoda abayityhola ngokudlwengula nokuzama ukudlwengula amantombazana ale ndawo.

UZilindile Matiwana nolilungu lekomiti yasekuhlaleni, uxelele I’solezwe ukuba abahlali bayichithe indlu yale ndoda ngeCawe emva kokuba olu sapho lungakhange lusigcine isithembiso sokuzihambela.

“Izikhalazo zokuba le ndoda iyadlwengula siqale ukuziva kunyaka ophelileyo, apho kuthiwa wabuya nabantwana abangamantombazana kwindawo yentselo, nalapho wathi wanyanzelisa omnye wabo ukuba angene kwigumbi lokulala,” utsho uMatiwane.

Uqhube wathi isigqibo ebekufikelelwe kuso ngabahlali nolu sapho kukuba ahambe ayokuhlala kwenye indawo kuba nokuba ubanjiwe uhlala nje ixeshana aphinde aphume.

“Asiyikhuthazi konke konke into yokuphathwa nokuxhatshazwa kwamanina, yilo nto abahlali xa bebecela ukuba le ndoda ihambe, sibonile ukuba yeyona nto ilungileyo ukuze umthetho uzokudlala indima yawo.”

UZanoxolo Madolo nongusihlalo wekomiti yasekuhlaleni, uthe ezi zityholo ziqale ngeyoMnga kunyaka ophelileyo nanjengoko kusithiwa oku ukwenza inkosikazi yakhe xa igodukile.

“Esikuvileyo kukuba le ndoda ibibanjiwe ngeyoMqungu, kodwa khange ihlale nto leyo eyenze abahlali bayicela ukuba iphume iphele kule ndawo,”utsho uMadolo.

Uqhube wathi sele abahlali bethatha isigqibo sokuchitha le ndlu nje kungokuba olu sapho bekufanele luzichithele lona ngoMgqibelo.

“Ingxaki abahlali abaye banayo kukubona sele kuhlala omnye umntu kule ndlu nto leyo bekungavunyelwananga ngayo, sesona sizathu abasinike sona xa sibuza njengekomiti ukuba kutheni beyichitha nje le ndlu, basixelela ke ukuba usapho lohlulekile kukugcina isithembiso.”

Omnye wabahlali bale ndawo uxelele I’solezwe ukuba unobangela wokuba bachithe le ndlu kukukhutshwa kwale ndoda ejele.

“Kufanele adlwengule abantu abangaphi kanti ukuze umthetho umfumane enetyala umvalele, sisizela nje inkosikazi yayo eza kufela izono zomntu ongayihloniphanga kuba ke nayo siyifuna ihambile kuba xa siza kuyiyeka apha iza kumana isiza apha le ndoda kwaye asifuni kohlula umtshato wabo, yilo nto sibagxothe bonke.”

Uqhube wathi banabantu babo ababanjiweyo kulandela ukuchithwa kwale ndlu.

“Inye into esiyifunayo kukuba aba babanjiweyo bakhululwe kuba la ndlu ichithwe ngabahlali baseLusaka ePhase 1 bonke ukuba kunjalo masibanjwe sonke ke,” utshilo umhlali.

Isithethi samaPolisa aseKapa, uCaptain Van Wyk, uxelele I’solezwe ukuba ngabantu abane abalinganiselwa kwiminyaka engamashumi amathathu anesibini ukuya kumashumi amane anesine abathe babanjwa kulandela umonakalo owenziwe ngenjongo kwindlu yolu sapho.

Uqhube wathi bavele nje kancinci kwinkundla kamantyi yasePhilippi.

“Esi sine sibanjwe emva kokuchitha indlu yendoda abayityhola ngokudlwengula kanye nokuzama ukudlwengula,” utshilo uVan Wyk.

Watsho esithi iqela labahlali lindwendwele isikhululo samapolisa aseNyanga nalapho lifike lathi ngabahlali ngokubanzi abachithe indlu, hayi nje abantu abane abathe bavalelwa.

“Umasitishi uza kuba nentlanganiso neenkokheli zala ndawo ukushukuxa lo mba.”