Abahlali baqumbele amapolisa ngenxa kaNkwenkwe

Kubonakala kusekude ukuba baxole abahlali belokishi yaseBika eGcuwa yinto yokukhululwa komrhanelwa uLuyanda “Nkwenkwe” Sityoshwana ngamapolisa aseMsobomvu, emva kokuba kungafumaneki bungqina obuchaza ukuba nguye owadlangula owasetyhini ngomhla wesine ebutsheni bale nyanga.

Oku kulandela emva kokuba aba bahlali kunye nabafundi bezikolo eziquka iPakamani SSS neKhulile JSS bathe babamba umngcelele osingise kwisikhululo samapolisa aseMsobomvu ngelibonakalisa ukungaxoli kwabo ngokukhutshwa kwalo mrhanelwa eziseleni ngoMvulo wale veki.

UNkwenkwe otyholwa ngokudlwengula amadoda nabafazi eBika, ubanjwe ebutsheni bale nyanga. Ixhoba lakhe lakutsha nje yintwazana eneminyaka engamashumi amabini anesibhozo ebutsheni bale nyanga, ubanjwe ngamapolisa kwiveki ephelileyo, emva koko athelekisa ubungqina ngokuthi abize ixhoba ukuba limkhombe phakathi kwabanye abarhanelwa kodwa lakhomba omnye umntu.

Inkumanda yamapolisa aseGcuwa, uBrigadiya Stanley Sibidla ethetha nabahlali, uthe bengamapolisa khange bafumane bungqina obayamanisa umrhanelwa kunye netyala abekwa lona

“Ixhoba libiziwe ukuba likhombe lo mntu ladlwengulwa nguye phakathi kwabantu ebesibadibanise nomrhanelwa, kodwa likhombe umntu ongenguye,” itshilo inkumanda yamapolisa.

Iqhube yathi ngoku bengamapolisa balinde iziphumo zeDNA ezenziwa kumrhanelwa kunye nexhoba ngeenjongo zokukhangela obunye ubungqina obubambekayo.

Iziphumo ezo kulindeleke ukuba ziphume emva kweenyanga ezintathu , kodwa iqinisekise abahlali ukuba baphantsi phezulu beqhuba nophando kwakhona, kwaye bakhangela kwatyala elinokuba lafakwa ngulo mntu elinokuthi lenze umrhanelwa avalelwe kwakhona.

UMasitishi wesikhululo samapolisa eMsobomvu, * Lieutenant Colonel Zanemvula Gwebani, uthi ebeyile ezinkundleni ukucela ukuba umrhanelwa ahlale eselugcinweni, kodwa ngenxa yokuba engaphandle ngebheyile kwityala analo kwathiwa akazukugcinwa kungekabikho nto ayimoshileyo, njengoko kwezi zityholo zokudlwengula abekwa zona kungekho bungqina.

Uqhube wathi kuzakubakho iimoto zamapolisa ezizakujikeleza kwilokishi yaseBika xa abafundi besiya esikolweni naxa bephuma.

Obethetha egameni labahlali, uFikiswa Dinwa uthi bazakuhlala balinde iziphumo zeDNA, kwaye banelisekile yindlela abacacisele ngayo uSibidla malunga neenkqubo ezilandelweyo kwityala lexhoba.