Abahlali baseKhayelitsha bayintumeke ngomlilo indlu yomtyholwa obulele uMrwetyana

SOUTH AFRICA - Cape Town - 03 September 2019- The house of a confessed rapist and murderer Luyanda Bhota has been set alight by community members of I section in Khayelitsha . Photograph; Phando/Jikelo/African News Agency(ANA)

Ezingenayo
iindaba zithi abahlali baseKhayelitsha, eKapa, bayintumeke ngomlilo yatsha indlu yomtyholwa ekuphela kwakhe ekubulaweni kwenenekazi laseMpuma
Koloni, u-Oyinene Mrwetyana. Ukutshiswa kwendlu yomtyholwa kulandela ukuvuma
kwakhe okokuba ngokwenene umbulele uMrwetyana ngethuba evele enkundleni
yaseKapa izolo. UMrwetyana, obe ngumfundi kwiYunivesithi yaseKapa, waduka
kwisithuba esingapha kweveki. Umzimba wakhe waye wabhaqwa utshisiwe emva
kweentsuku eziliqela elahlekile. Amapolisa abeke ityala lokubulala
nokudlwengula umtyholwa ekuvakala ukuba wamgebengela ePosini umfi.