Abahlali baxhwila intombi kasopolitiki

ABAHLALI abalugcwabevu ngumsindo kwilali yakuNowalala kuWadi 4 kuTabankulu baxhwile intwazana kasopolitiki otyholwa ngobuqhophololo.

Esi sehlo senzeke ngoMvulo ebutsheni bale veki. Ixhoba elithe laxhwilwa nguZandile Magagasi (24) oyintombi kaSiwili Magagasi obelilungu lesigqeba ebesikhokele kwibhunga eliphelelwayo kula ngingqi. Le ntwazana ihlangulwe ngamapolisa ngethuba ingcungcuthekiswa ngabahlali.

Noxa kunjalo le ntwazana kaMagagasi ithi ayilimalanga, koko yothukile kwaye inoloyiko lukhuseleko olungekhoyo kula lali.

“Khange bandilimaze nangona babekhona ababefuna ndibethwe ndibotshwe ze ndive intlungu ngelokuziphindezela. Andisonwabanga ngoku, ndinoloyiko lokuba nantoni na ingenzeka ndinqwenela ukuba baphendulwe de iphele le toyitoyi singekalinyazwa.” Le ntwazana ibanjwe isendleleni esuka kwayise omncinci. “Badibene nam ndihamba bandibamba, bandirhuqa, bendingcungcuthekisa besithi bafuna utata,” utshilo uZandile.

Uyise wale ntombi uSiwili Magagasi utyholwa ngokuququzelela kokonyulwa koceba ongafunwayo, nangokuthetha rhabaxa nabahlali kwintlanganiso eyayibanjwe kule lali.

Aba bahlali bathi ibavuse umnyele indlela onyulwe ngayo lo ceba, aboneliseki nguye. Bathi uZwelonke Makhosonke onguceba banunuswa ngaye yiANC kula ngingqi, benowabo umgqatswa ongowasetyhini.

Baqale ukuqhankqalaza ngomhla wolonyulo esisuka kulo, kodwa oko kufane nezithukuthuku zenja eziphelele eboyeni, njengoko bengekaphendulwa ukuza kuthi ga ngoku.

Omnye wabahlali uthe, “Sizakuqhuba noqhankqalazo kwaye sifuna ubuqu bukaMagagasi mhlawumbi xa sifumene yena sizakumanyelwa kubonwe ukuba asidlali. Masingagrogriswa ngomthetho karhulumente nathi siyinxalenye karhulumente sizama ukulungisa urhulumente wethu ongasikhathalelanga.”

Unobhala weANC kweli phondo uOscar Mabuyane uthe lenyewe iyaziwa ngumbutho kwaye ichotshelwe, kulindeleke ukuba kuthunyelwe isigqeba esizakuyixoxa nabahlali bala ngingqi.

Usikhalimele isenzo sabahlali esithi lulwaphulomthetho, kwaye obobundlobongela abunaso isisombululo.

Othethela amapolisa akuNtabankulu uKapteni Mlungisi Matidane uthe amapolisa alihlangule ixhoba alihambisa kwikhaya lalo elikwenye ilali, iLugangatho.

Ukwathe akukho mntu ovule ityala lokuxhwila, kwaye amapolisa abeke iliso elibukhali kula lali.