Abahlali bayasamkela isigqibo sikaNhleko

Umbutho wabahlali iSANCO usamkele ngezandla ezishushu isigqibo esenziwe ngumphathiswa wamapolisa kuzwelonke uNathi Nhleko ngokuthi onyule igqiza elizakuthi liphande izixholoxholo zepolitiki ezimalunga nolonyulo loorhulumente basemakhaya oluzayo.

Isithethi seSANCO uJabu Mahlangu uthe, okubalulekileyo ngoku kukuba abahlali nabo bancedisane namapolisa ukulwa oku.

Uthi abahlali bangancedisa kuba ngabona bangakhomba abenzi bobubi njengoko behlala nabo.

UMahlangu uthe, eli lithuba elihle elizakuthi lincede kuliwe ubundlobongela obungaka xa kuthethwa ngezopolitiko