Abajongene netyala lokubulala eNgcobo banikwe ibheyile!

Abarhanelwa abatyholwa ngokubulala enye indoda eNgcobo bevele phambi kwenkundla yala mmandla
Bakhululwe ngebheyile abarhanelwa abane bakuManzana eNgcobo nabajongene netyala lokubulala kwaenye indoda ekwangummi kule lali, neyayityholwa ngobusela. 
Umfi wombiwa emva kweeveki ezimbini engcwatyiwe emva kokuba kukho ohlabe ikhwelo emapoliseni ngelithi wabethwa ngabahlali, bazama ukumtshisa, kodwa wakwazi ukuphuncuka wabaleka ukuya kwikhaya lakhe phambi kokuba abalekiselwe kwisibhedlele saseAll-Saints kwalapha eNgcobo. 
Emva kweeveki elalisiwe wabhubhela apho esibhedlele, ze wangcwatywa. 
Emva kweeveki ezimbini engcwatyiwe amapolisa abikelwa ukuba umfi lowo ubhubhe emva kokubethwa, nokutshiswa nto leyo eyakhokelela ukuba lombiwe ingcwaba lakhe, umzimba wakhe uyokuhlolwa. 
Uphando lwamapolisa likhokelele ekubanjweni kukaMntuwakhe Mvunjana one60 yeminyaka ubudala kwakunye noLungosa Gcina onama29, Sipho Tolbart onama25 kwakunye noMasivelane Gcina onama33. 
Ngokobungqina obuphambi kwenkundla, umfi wagqityelwa ukubonwa ehamba nala madoda mane, nangona kuvakala ukuba ancediswa ngabanye abahlali ekumbetheni nokutshisa.
Abarhanelwa bebevele enkundleni ngoLwesibini umhla we15 kule kaCanzibe ngelicela ibheyile. Kwiinzame zokufumana ibheyile kuvele elokuba uMvunjana kwakunye noMasivelane Gcina sebeke bafumana izigwebo zokubulala ngaphambili. 
Igqwetha lakwaLegal Aid elimele abarhanelwa uZimvo Mthi, ufunde amaxhwebhu engxelo enikwa abarhanelwa ngelicela ukunikwa ibheyile. 
UMvunjana ucele inkundla ukuba imkhulule ngebheyile akwazi ukujongana nemfuyo yakhe, inkosikazi yakhe exhomekeke kuye kwaye aqhubeke nokusebenza kwinkampani yokwakha aqeshwe kuyo. ULungisa Gcina yena udize ukuba uyaqala ukubanjwa ngesenzo sokophula umthetho, uhlala noninakhulu, kwaye unabantwana ababini abaselula ngeminyaka abaxhomekeke kuye. Ukwadize ukuba ukwangumakhi wezindlu. UTolbart naye ukwabike ukuba uyaqala ukujongana nezityholo zolwaphulomthetho, nguye ozisa isonka kokwabo, ekwanomntwana oneminyaka esibhozo oxhomekeke kuye. UMasivelane Gcina udize ukuba  nguye ogcina usapho njengoko inkosikazi yakhe isebenza eBhayi. Ukwathe wafunyanwa enetyala lokubulala ngokungenanjongo wagwetywa iminyaka emihlanu eyathi yaxhonywa. 
Umthetho awuphikisananga nesicelo sabo sebheyile. 
Okhokele uphando kweli tyala uNkosinathi Qongqo uxelele inkundla ukuba akukho zimpawu zokuba abarhanelwa bangalibaleka ityala okanye baphazamisane namangqina. Ukwathe akukho bungozi bubonakaliswa ngabahlali ngakubo, kwaye akababoni njengabantu abangaphinda bophule umthetho.
Ukanti uMantyi ochophele ityala uThobile Bara uke waphosa imibuzo kumcuphi ngelithi uzama ukuqinisekisa ukuba akukho bungqina bubalulekileyo abushiyeleleyo. Udize ukungaqini komnqwazi ngeempendulo ezinikwe ngumcuphi ngeenkcukaca zophando nangona esithi kusele kancinci ukuba liqosheliswe uphando. 
Noxa kunjalo uthe xa iGunyabantu lezoTshutshiso lingasiphikisi isicelo sebheyile akukho angakwenza ukuthintela ukuba abarhanelwa bangayinikwa ibheyile. 
Emva koko banikwe ibheyile yeR800 umrhanelwa ngamnye.