Abakhwetha abayi-28 kwisibhedlele esinye

Namhlanje umbutho iCommunity Development Foundation for South Africa (Codefsa) uza kuqalisa iphulo lokuhlangula abakhwetha aboluswe gwenxa kummandla waseLusikisiki, ngenzame zokunqanda ukubhubha kwabakhwetha.

Ngokweengxelo zayizolo, bathandathu abakhwetha ababhubhileyo kweli phondo. Kwaba bakhwetha, isihlanu kubo siphuma kummandla wase-OR Tambo logama omnye ebhubhele kuKomani. Umkhwetha obhubhele eSajonini uneminyaka elishumi elinesine kuphela.

Oku kwenzeka nanjengoko inani labakhwetha abangeniswe esibhedlele ngenxa yokwaluka gwenxa liya likhula umhla nezolo.

Isithethi sesebe lezempilo eMpuma Koloni uSizwe Kupelo uthi bamalunga namashumi amabini anesibhozo (28) abakhwetha abangeniswe kwisibhedlele saseSt Barnabas eNtlaza eLibode.

Umlawuli we-Codefsa uNkululeko Nxesi uthi sele kuhlangulwe abakhwetha abalishumi elinesixhenxe ze basiwa kwiziko labo eliseNgqeleni. “Emva kwendibano yethu siye sagqiba kwelokuba siseke iziko lohlangulo eNgqeleni,” utshilo uNxesi.

UKupelo uthi bamalunga neshumi elinesine abakhwetha abangeniswe kwisibhedle sengingqi eMthatha logama belishumi elinesithandathu abakhwetha abangeniswe kwisibhedlele iCanzibe eNgqeleni. “Omnye umkhwetha ukwigumbi labagula kakhulu kwisibhedlele iNelson Mandela Central eMthatha,” utshilo uKupelo.