Abakhwetha babulawa ziingcibi zomgunyathi

ICOGTA ityelele eO.R.Tambo iveki yonke ukuyokunqanda inani eliphezulu lokubhubha kwabakhwetha.

Ingingqi yaseO.R.Tambo yeyona inamanani aphezulu ekubhubheni kwabakhwetha kweli phondo, kuquka neengcibi ezingekho semthethweni nto leyo ebeka ubomi bamakhwenkwe emngciphekweni.

Oku kubangele ukuba ikomiti yeSebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli kuZwelonke (COGTA) ityelele iveki yonke kula mmandla.

Olu tyelelo lwale komiti luqale ngoMvulo kule veki neliqosheliswayo namhlanje umhla wesixhenxe.

Eyona njongo iphambili kukuzama ukunqanda inani eliphezulu lokubhubha kwabakhwetha.

Ngexesha lomoluko lwasehlotyeni kubhubhe abakhwetha abayi31 ephondweni lilonke, ngelixa abayi19 kubo bebhubhe kummandla waseO.R.Tambo. Ngokwengxelo yekomiti yesa sisthili, umyinge ka50% wokubhubha kwabakhwetha ubangelwa ziingcibi zomgunyathi.

Usihlalo wekomiti uThabo Matiwane uthi baqaphele iO.R.Tambo njengeyona ndawo iba namanani aphezulu ekubhubheni kwamakhwenkwe.

“Le ndawo yeyona ihamba phambili ekubhubheni kwamakhwenkwe rhoqo ngexesha lomoluko. Asoze siyivumele imeko embi kanje ukuba iqhubekeke.

Ikomiti izimisele ukujonga le meko ibambisene noluntu ngenjongo zokuhlangula ubomi babantwana,’’ utshilo uMatiwane.