AbakwaRAF bazakuncedisa kumgcwabo wamalungu e-ANC

Ingxowa-mali yeengozi ezindleleni (Road Accident Fund [RAF]) izakuncedisa kwiintsapho zamalungu eANC abhubhe kwingozi yebhasi kwiphondo laseFreyistata.

La malungu abhubhe ngethuba esuka kumsitho wokuphehlelwa komqulu wesithembiso we-ANC eBhayi ngoMgqibelo. Le ngozi yenzeke phakathi kweWinburg kwakunye neVentersburg eFreyistata.

Ingqonyela yakwaRAF ugqirha Eugene Watson udlulise amazwi ovelwano kwezi ntsapho. Kukho izityholo zokuba le bhasi ingene engozini emva kokuba abaqhubi bayo bebetshintshana ngethuba ihamba ibhasi.

Amapolisa nabasemagunyeni eburhulumenteni alile ukuphefumla kwezi zityholo. Amagama amaxhoba ombutho weANC athe abhubha ngala alandelayo, ngamadoda amahlanu kwakunye nabasetyhini abahlanu.

Amagama amaxhoba nguSphamandla Gedle, Simphiwe Nhlapho, Tiisetso Ntsilo, Sesi Mtshali, Sana Sibeko, Mphikeleli Malindi, Gugulethu Sithole, Vusi Nkabinde, Daphney Linda Mnisi noSicelo Kheswa.