Abalifuni igama elitsha abahlali baseBhayi!

Umlambo iBaakens ubaleka phantsi kwebhulorho iBaakens kumbindi wedolophu yaseBhayi, lo mlambo wawusakwaziwa ngokuba yiGqeberaumfanekiso: Mpumelelo Matwa

Babhoke isicuku abahlali baseBhayi bathi aliyi ndawo iBhayi, kwaye abalamkeli igama elitsha ekuza kuthiywa ngalo le ndawo.

Aba bahlali bavakalise izimvo zabo kwintatheli yeli phephandaba emva kokubhengezwa kokuba igama elithi Port Elizabeth liza kuguzulwa kumiselwe elinye, le ndawo yaziwe ngokuba yiGqeberha.

Ikomiti yephondo ejongene nokuthiywa ngokutsha kwezixeko nezakhiwo nezinye iindawo, ebizwa ngokuba yiEastern Cape Geographical Names Committee, ibhengeze kule veki iphelileyo isithi iPort Elizabeth nesikhululo seenqwelomoya esaziwa ngokuba yiPort Elizabeth International Airport neTinarha, ziza kuguqulwa amagama – esi sikhululo saziwe ngokuba yiDavid Stuurman ukuze iTinarha ibizwe ngokuba yiKariega, magama lawo amele abantu abasisininzi nembali yalo ndawo.

Ngaphambili, phambi kobandlululo lorhulumente wamaBhulu, umlambo iBaakens osembindini wedolophu yaseBhayi wawusakwaziwa ngokuba yiGqeberha.

Ilokishi eyaziwa ngokuba yiWalmer eme phezu kwalo mlambo yayisakwaziwa ngokuba yiGqeberha, gama elo liphindwe lavuselelwa nguMasipala waseNelson Mandela.

Ngokwale komiti, ithi ukuthiywa ngokutsha kweBhayi kwenziwe emva kweentlanganiso ezazibanjwe ekuhlaleni eBhayi naseTinarha zicebisa ukuba abantu bacebise ngamagama abawafunayo.

Ikwathe phakathi kwamagama aza ngaphambili yaba nguPort Elizabeth, iGqeberha, iBhayi neNelson Mandela City. Amagama abalaselayo ukuthiya isikhululo seenqwelomoya yaba nguPort Elizabeth International Airport, Sipho Hashe International Airport, Nelson Mandela Bay Airport, Raymond Mhlaba Airport, David Stuurman International Airport, uKhoi-San International Airport neNelson Mandela Airport.

Ithi iTinarha yafumana * -Uitenhage, eTolofiyeni, uGarden Town, uKariega, noKamesh.

Esi sibhengezo sibangele ukuqhushumba kubahlali baseBhayi, besithi lo msebenzi wokujikajikana namagama yinkcithaxesha nendlela yokutyiwa kwemali ngabo baseburhulumenteni.

Aba bahlali bathi ayisenamsebenzi indaba yeli gama lidala kuba sele laqheleka alisabavisi kabuhlungu ukodlula amanyundululu nokuthengiswa kwabantu abantsundu ziinkokeli zabo, besithi bebeza kuva kamnandi ukuba loo Gqeberha kuziwa naye ebekukutya.

“Siyalamba thina, iBhayi limdaka lidlakadlaka, abantu bayafa zizigebenga, uburhalarhume bunyuke nengalo, abantwana bayabulalana ezikolweni, uMabuyane akapheli eBhayi uquqa ebuyelela uhamba nemingcwabo, uyayibona into ekuyiyo kodwa yena norhulumente wakhe balibele kukudlala basizisela imfitshimfitshi endaweni yokusiphathela iinkonzo, endaweni yokusondla,” utshilo umama uNolusapho Nzanzeka(67)

“Hayi wethu makame uMabuyane, asinaxesha lochuku lobukoloniyali thina sifuna ukuphangela, iphi imisebenzi? Sifike njani apha sesixelelwa ngeGqeberha nje, kwakungathiwanga iWalmer Township yiGqeberha na?

Xa umntu endibuza ukuba ndiyaphi xa ndisiya eWalmer ndiza kuthini?

Ndiza kuthi ndiya eGqeberha yaseGqeberha?” kubuza uSimamkele Mtsewu.

isibhalo@inl.co.za