Abangcwatywa ngenxa kamatshonisa!

Usapho lakwaBobo eJoe Slovo, eBhayi, lityhola inkosikazi engumatshonisa ngokuba ngunobangela wokungangcwatywa kukaBulelwa Bobo (43) nabantwana bakhe uPhelele (5) noSiyamthanda (2).

Le nkosikazi kuthwa itshele etyotyombeni naba bantwana babini kwiiveki ezimbini ezigqithileyo.

Ikhaya eli lityhola uNonkoliso Mange ongumatshonisa ngokugcina imali, isazisi nekhadi lakwaSASSA likaBobo.

Abahlali baseJoe Slovo bawuthathele kubo umcimbi ngenxa yokonganyelwa yintlungu.

“Sicela ukhuseleko Solezwe, le ntombazana yathatha ikhadi lakwaSASSA likaBulelwa kudala, ubhubha engasayamkeli imali yesibonelelo saba bantwana abhubhe nabo, sicela uncedo,” utshilo umhlali.

Ngenxa yokuba uBobo wanikisa ngamakhadi wakhe kumatshonisa, oku kwamxabanisa namalungu osapho lwakhe, kungoko kungekho cebo lokungcwaba.

Umcimbi wokungcwatywa kwakhe neentsana zakhe usengumsonto onyikinyiki, kodwa abahlali bayazama.

Kuthwa yimali engamakhulu asibhozo R800, eyayibolekwe nguBulelwa Bobo kwisithuba seminyaka emithandathu egqithileyo.

Ukanti umtyholwa, uNonkoliso Mange, akakhange akukhanyele ukugcina amakhadi kaBobo.

“Wayeboleke imali kunyaka endingawukhumbuliyo, ngoku ikhadi lakhe belikade likum kuba benditsala imali yam rhoqo ngenyanga ndize ndimnike eyakhe,” kutsho uMange.

UMange uthi akayazi ukuba kutheni kuyingxaki yakhe ukungcwatywa kukaBobo lusapho lwakhe.

“Ebesamkela iR350 yomntwana omnye, mna ndithathe iR300 ndimnike itshintshi, aze aphinde aboleke kwakhona,” kucacisa uMange.

Uthi wakhe wazenza iinzame zokufaka uBobo kumasingcwabane, akaphumelela.

“Ndaqaphela ukuba kunzima kwela khaya, ndacebisa kuye ukuba ndimfake kumasingcwabane, ayizange iphumelele lo nto kuba kwafika apha umntu osisizalwane sakhe, wandithuka ngokwenza oko,” kutsho uMange.

Uthi wazigodusa izinto zikaBulelwa eziquka ikhadi nemali yenyanga ephelileyo.

Oyinkokheli yeKhula Childrens Organisation, uPetros Majola, uthi amalungelo abantwana anyhashiwe kwesi siganeko.

“Kule meko kuhlukunyezwe abantwana ngokuba baphile kabuhlungu logama imali yabo isetyenziswa ngondlelamnyama, naku bebhubhile ngoku abakwazi kungcwatywa,” kutsho uMajola.

Lo kaMajola ukwatyhole urhulumente ngokurhuqa unyawo ukwakhela uluntu.

“Ukuba lo mama ebehlala kwindlu eyiyo ngengatshanga nabantwana bakhe, urhulumente akasizalisekisi isithembiso sokwakhelwa kwabantu izindlu,” utsho uMajola.