Abantu abaneMpox banyuke baya kwishumi elinesithathu

Inani labantu abafunyenwe beneMpox kweli lonyukile ukusuka kwisixhenxe (7) ukuya kwishumi elinesithathu (13).

Oku kudizwe liSebe lezeMpilo ngoLwesine, umhla wamashumi amabini (20) kweyeSilimela 2024. ISebe likwaqinisekisile ukuba lifumene unyango olwaziwa njengeTecovirimat (TPOXX) yesi sifo ukunceda abantu abathwaxwa ziimeko zempilo ezimaxongo ngenxa yeMpox.

“Inkqubo yokufumana unyango olongezelelekileyo kubandakanywa nesitofu sokugonya iyaqhubeka xa kunokwenzeka ibe yimfuneko,” sitshilo isithethi seli Sebe, uFoster Mohale.

UMohale ukwaqinisekise ukuba zonke iimeko ezingephi ziyakulawulwa ngonyango olusetyenziselwa ukulawula izinto ezifana nomkhuhlane, inyumoniya kunye nosulelo lolusu.

“Eli Sebe libongoza bonke abantu nokuba iminyaka yabo ingakanani, isini, abantu abathandana nabo, abaneempawu zeMpox ezirhanelwayo okanye abadibane nomntu onesi sifo ukuba baye kwiziko lezempilo ukuze bahlolwe kuba nabani na unokosulelwa sesi sifo sinokuthintelwa nesinyangekayo,” utshilo uMohale.

Abantu abasixhenxe (7) abanesi sifo baphuma KwaZulu-Natal, abahlanu (5) ngabaseGauteng, logama omnye (1) ephuma eNtshona Koloni. Ababini kwaba bantu babhubhile, omnye ngowaseTembisa, eGauteng nomnye waseMgungundlovu, KwaZulu-Natal.

Abantu bayabongozwa ukuba bahlambe izandla zabo ngesepha namanzi okanye basebenzise isicoci esenziwe ngotywala, ngakumbi phambi kokuba batye, baphathe ubuso babo kunye nokusebenzisa indlu yangasese.

Iimpawu ezixhaphakileyo zeMpox ziquka irhashalala enokuhlala iiveki ezimbini ukuya kwiiveki ezine, umkhuhlane, intloko ebuhlungu, izihlunu ezibuhlungu, umqolo obuhlungu, ukudinwa kunye nokudumba kwamadlala (lymph nodes).

Nazi iinkcukacha zabantu ekuthiwa bafunyenwe beneMpox

Iinkcukacha-manani zeMpox eMzantsi Afrika. Umfanekiso: DOH