Abantu bafumana inkokeli ebafaneleyo

Ukuba ungumntu otyelela amakhasi omnatha wonxibelelwano rhoqo uyakuqwalasela ukuba kuthande ukuxhaphaka iindaba nezimvo ezingomongameli omtsha waseMelika, uDonald Trump.

Ukuba ungakhe uhlale phantsi uhluze ukuba luluvo olunjani na olu lusasazwa ngalo mongameli mtsha uyakufumanisa ukuba ugxekwa kanobom okaTrump. Uzibuze ke ngoku ukuba inoba umongameli lo uvotelwe ngubani? Ingakumbi xa uqaphela ukuba nabo babetha ngolawulo lwentando yesininzi. Kodwa kuyakhalazwa.

Liyinene elithi abantu bafumana iinkokeli ezibafaneleyo. Iinkokeli azizonyuli kwaye uninzi lwexesha abantu bayamazi lo mntu okanye le nto bayivotelayo. Akho mntu uvota ecimele ngoko ke yonke le ngxolo siyiva isenziwa ngoTrump iphuma kubantu esikrokrela ukuba khange bamvotele.

IMelika lelinye lamazwe ekudala eqhuba ngolawulo lwentando yesininzi; bayazazi izinto ezisebenzayo nezingasebenziyo ngolu hlobo lolawulo. Thina ke bantu baseAfrika abasayiqabukayo le nto kuthiwa yi “demokhrasi” kusekuninzi ekusafuneka sikufunde ngayo. Sakuhamba sihambe sizibone sesinazo neenkokeli esingazi ukuba sizifumene njani okanye nesingazithandiyo.

Sizakuhamba sihambe sizibone sele nathi sinooTrump bethu; inkokeli ezakuthi xa ifuna ivoti ifike ime phambi kwabantu ithi yona izakugxotha bonke abemi bangaphandle koMzantsi Afrika, inkokeli ezakuthi yona izakuvula zonke iikholeji zootitshala nabongikazi, inkokeli ezakuthi yona izakubuyisa isigwebo sentambo – obuleleyo makabulawe, obileyo makashunqulwe izandla, odlwenguleyo makadlwengulwe, njalo njalo.

Le nto siyibhala apha ingangathi yintsomi kodwa ngolawulo lwentando yesininzi singazibona sifika kweli nqanaba. Kufuneka siqale ukuqulunqa iinkqubo ezintsha zolawulo ngoba ezi “demokhrasi” zonakele. Intando yesininzi ayikholisi wonke ubani, kwaye ayithethi ukuba yeyona ilungileyo.