Abantwana bethu balal’ematyholweni!

Ngomnyaka ka1976, mhla amapolisa ayethunywe ngurhulumente wamandulo wengcinezelo, adubula aze abulala ngokungenalusini abantwana bendlu entsundu kwelo laseSoweto, kwabalusizi kuMzantsi Afrika wonke nakwihlabathi liphela.

Kuthe kwakuvezwa imifanekiso yabantwana bakowethu nowetyendyana uHector Peterson bequngquluze eluthulini emva kokuhlinzwa ngeelophisi, kuba besilwela ukungafundiswa ngolwimi lweAfrikansi, sadakumba isizwe esintsundu.

Koko kudakumba savakala isikhalo esibuhlungu, kuvuma umlisela nomthinjana ontsundu, ukhala usithi: “Senzeni na, senzeni na! Tyala lethu, tyala lethu, bubumnyama!” Kumnyaka olandela lowo, isizwe esintsundu siphinde saxholwa kabuhlungu kubunzulu beentliziyo, kwanga kuqhawuka imbeleko.

Kaloku umhla we12 kwinyanga yoMsintsi ngo1977 awunakuze ulibaleke kwimbali yoMzantsi Afrika. Ngalo mhla, ithole lomgquba kwelo laseGinsberg kufuphi neQonce kaNgxokolo, ubawo uSteve Bantu Biko, wangcungcuthekiswa, watshutshiswa, wandlandlathekiswa wade wabhubhela eziseleni ngenxa yokuthanda kwakhe isizwe esintsundu.

Isizekabani sokubhubha kwakhe kukukhuthaza umntu ontsundu ukuba azingce ngobumnyama bakhe, kangangokuba aziqwabulule kumakhamandela okuxhomekeka kwezinye izizwe, akwazi ukuziphilela exhomekeke kuye buqu, hayi komnye umntu, kuba kakade sidalwe saluhlanga olunamandla okuzimela nokuziphilela.

Ngenxa yezi ngcamango zintle kangakanana, le nkokheli yeBlack Consciousness Movement uSteve Biko, yagetyengwa ngokungenalusini, ngoko nangoko adanduluka amafelandawonye eBCM neBPC (Black People`s Convention) esithi: Sono sethu, sono sethu, bubumnyama!”

Lifikile kwakhona ulwamvila lwembubho yocalucalulo ngomhla wama27 kweyoMdumba ngo1978, umthandi wohlanga oluntsundu, umthandi kwanomfundisintsapho wolwimi lwesiXhosa, ubawo uRobert Sobukhwe kwelo laseRhafu, ebulawa yimpilo ngenxa yokungcungcutheka kwiingqele zesiqithi iRobben Island, emva kokulwela kwakhe amalungelo omntu ontsundu ixesha elide.

Nanko uSobukhwe elandelwa kukugetyengwa kukanyana kaMahlangu uSolomon kwizisele zentolongo yasePitoli, iqhawe uKalushi elathi selikhonjwa entanjeni, lema alajika kwizifungo zokulwela ukukhululeka komntu ontsundu, lisimka ngamazwi athi “igazi lam lilo eliya kunkcenkceshela umthi oya kuthwala iziqhamo zenkululeko yomntu ontsundu!”

Kuthe kwakuvakala ukubhuha kukaSolomon Mahlangu ngomhla we6 kuTshazimpuzi ka1979, yadandatheka kwakho intliziyo yomntu nomntwana ontsundu, laphuma ilizwi lisithi “koda kube nini na sisifa oku kweempukane?

Bubi bethu, bubi bethu, bubumnyama!” Ingenile neminyaka yoo80 ingena nezayo izigigaba. Saqhushumba isiqhushumbisi ngomhla we17 kweyeThupha ngo1982, sigeca ikomanisikazi elalingumthandi womntu ontsundu, ijonikazi elalisilwela inkululeko yomntu ontsundu, umama uRuth First.

Kuthe kusajongwe leyo, zavakala iindaba ziphuma kwelaseQhagqiwa, zisithi amaqhawe amathathu aseBhayi naseTinarha ombutho iPEBCO anyamalele ade afunyanwa egetyengiwe. Nalapho avela amapolisa karhulumente wengcinezelo ayengababulali esithi ngumsebenzi wawo.

Ngolo hlobo ke, kuCanzibe ka1985 wabe uyalishiya eli lizwe ubawo uQaqawuli Godolozi, uChampion Galela noSipho Hashe.

Sithe isizwe esintsundu sisagxwala emswaneni, ilanga latshona emini, kwanqanqaza oonogqaza bethe chu, zenza inzwinini elusizi iinyenzane, xa kuvakala isithonga sokubulawa ngobugebenga kwamaqhawe aseKaladokhwe kaMpenyula, nabizwa ngeCradock 4, ekhokelwa sisilumko sengqondi ubawo uMatthew Goniwe, kwanamatshantliziyo awayengayikhombi indlela aphinde ajike, oobawo uFort Calata; Sparrow Mkonto noSicelo Mhlauli.

Kulandele ke nokuhlinzwa kabuhlungu kukaAshley Kriel kwelo laseAthlone eKapa phantsi kweNtaba kaZixesha ngo1987; ukuya kuma kwisothuso esawenza uMzantsi Afrika wema ngxi ngomnyaka ka1993, mhla umbayimbayi wesikhohlakali somcinezeli sathatha ubomi bukabawo uChris Hani.

Kuzo zonke ezi zehlo zibi zokubulawa kwamaqhawe namaqhawekazi edabi lenkululeko, ebhubhela kwizandla zabacinezeli, isimbonono sesijwili simile asijiki: “Senzeni na, senzeni na, tyala lethu, tyala lethu, bubumnyama!” Hayini kodwa mzi ontsundu!

Hayini kodwa hlanga oluntsundu! Nindiva ndiniphakela ndinikhumbuza ngamaqhawe awele emfazweni yenkululeko yenu nje, kukubhideka nokudana!

Ndibhidwa ndidaniswa yinto yokuba kunanamhlanje, ubomi bakho mntu ontsundu, ngoku uthi ukhululekile kwingcinezelo yocalucalulo, busathathwa njengobomi obungafanele mbeko, ntlonipho nakuxatyiswa. Ibuhlungu into endiyibone kumaziko amaninzi emfundo enomsila! Ngabantwana abantsundu kuphela abangenazindawo zokuhlala.

Abantwana benu balala emaholweni bexubene, abafana neentombi, bambi balala kumabala emidlalo alo maziko, bambi balala phantsi kwemithi, bavuke baye ezifundweni, bambi belele bengatyanga, bambi baye kuqhankqalaza bangakwazi ukufunda ngoku abanye beqhubekeka befunda bephole ezingqondweni.

Balwa bodwa abantwana benu mzontsundu abanabancedisi ngoku behlala bevota, ngoku nani bazali babo nivota umhla nezolo! Niza kwenzani ngale ngxaki?

Ukuba amaqhawe namaqhawekazi afele le nkululeko anokubona izinto ezenzeka kumntwana ontsundu kweli lizwe, angavakalelwa njani? Ukuba anenzi nto, ingaba nithi la maqhawe namaqhawekazi afela ilize? Senzeni na, senzeni na, sibotshwa nje?

Tyala lethu, tyala lethu, bubumnyama! Sono sethu, sono sethu, bubumnyama!”