Abanye abavotanga eMthatha, amagama wabo akavelanga!

Aba ngabanye babantu abajikiweyo ngenxa yamagama wabo angekhoyo kumqulu wabavoti eholweni laseMthatha edolophini. Umfanekiso: Pedro Mapelo

Nangona bekukho inzolo, imozulu intle eMthatha – kodwa uvoto aluqalanga kakuhle eTown Hall ngenxa yamagingxingxi wekomishini yonyulo, uIndependent Electoral Commission (IEC). Ngabantu abaliqela, abaquka inkokeli yeUDM, uNjengele Bantu Holomisa, abaphume kwisikhululo sika-IEC bedanile ngenxa yamagama wabo ebengekho kumqulu wabavoti.

Kwelinye icala, nezikeni zika-IEC bezengasebenzi ekuseni eMthatha Town Hall. Bonke abantu abathethe neli phephandaba bebedanile ngoba bathe igosa lika-IEC eliphethe isitishi libaxelele ukuba akukho nto elingayenza xa amagama wabo engaveli.

“Sibaninzi apha, umanejala ka-IEC uthi akukho nto anokuyenza naye. Ingxaki yam kuthiwa andiveli apha. Ndandizokubhalisa apha ngomhla wesine kwinyanga yesibini kulo nyaka. Andiqali ukuvota – kodwa bendibhalisele ukuvota apha okokuqala. Andazi ukuba mandithini ngoba akukho sisombululo kule nto,” utshilo uZodidi Hlekehle.

Kanti utata osele ekhulile obehamba nkosikazi bebedane bengazi nokuba mabathini emva kokuxelelwa ukuba amagama wabo akeko eMthatha Town Hall. “Ndiphoxeke kakhulu. Igama lam alikho emqulwini wabavoti,” utshilo uMageba (ongumlungu).

“Andiqhelanga ukuza apha. Mna bendibhalise kwikhasi lomnatha (online). Andivoti okokuqala namhlanje. Kokwesine ndivota. Kuye kwanyanzeleka ukuba nditshintshe indawo ngoba ngaphambili bendingekho apha. Umyalezo endiwufumene ku-IEC uthe ndiza kuvota apha. Ingxaki ke ngoku bathi akukho nto abanoyenza apha ngaphakathi. Xa singaveli phaya bathi asikwazi ukuvota,” utshilo umhlali waseMthatha.

Naye uSinovuyo Magcila ebenengxaki efanayo nabanye: “Ndidane kakhulu. Ndiziva ngathi abasikhathalelanga apha ngaphakathi. Umphathi uthe akukukho nto anokuyenza yena masiye kwa-IEC.”

Uphume ecaphuka uHolomisa eholweni emva kokungavoti eTown Hall. Khange afune ukuthetha neentatheli – kodwa kuye kwacaca ukuba igama lakhe livela kumqulu wabavoti oseMthatha General Hospital. Kulapho avote khona.