Abanye bayabhiyoza, abanye bakhedamile

Uninzi lubhiyozele umhla wamalungelo oluntu logama kukho abo bangasaziyo bangasiboniyo isizathu sokwenza oku. Umhla wamashumi amabini ananye kweyoKwindla yinyanga eyabekelwa umhla wamalungelo oluntu eMzantsi Afrika, kodwa abanye bathi banqwenela izinto ezingcono kunesikhumbuzo.

Minkana Mkokeli

“Akukho nto isinceda ngayo le nto yeziholide kuba siyasokola, sidinga imisebenzi, sifundisa abantwana badinga imisebenzi, akukho nto sinokuyibhiyozela okanye sinokukhumbula yona apha. Sifuna isonka etafileni, hayi izikhumbuzo ezichitha imali yabarhafi belizwe lethu, mayitshintshe yonke le nto,” uthethe watsho uMkokeli.

Linda Mabhulu

“Andinayo incwadi yesazisi ngenxa yokuba ndalibala inombolo yam yesazisi esalahlekayo, isebe lezekhaya loyiswa kukusombulula lo nto, akukho nto ibhiyozisayo kum kuba ndiyasokola mna, andiyazi nokuyazi nale nto ikhunjulwayo mna, ndive ngabantu kusithwa akuphangelwa namhlanje.”

Sango Peteni

“Mna ndijikeleza ndikhangela umsebenzi kuba ndidinga umsebenzi, ndivile ukuba kukho iholide namhlanje, andazi ukuba umntu onjengam angabhiyoza njani, ndikhwele ngetyala ngoku kuloliwe kuba andinamali yokuza apha.” Le ndoda iphila ngohlakula igadi kwingingqi yaseVincent eMonti ingeyaseMdantsane.