Abaphumelele amatikiti okuya eRobben Island naseTable Mountain

EKAPA:

UKHUPHISWANO lwe-I’solezwe lufezekise iminqweno yabo batshatileyo ekukudala barhalela ukukhuphana ntonje bexakwe kukungabi nantsiba.

Kungokunje baza kutsho bakwazi ukukhuphela abalingani babo kwiNtaba yeTafile (Table Mountain). ITable Mountain Cableway (TMC) inike ithuba kubafundi be-I’solezwe lesiXhosa abangamashumi amabini lokutyelela iNtab’eTafile njengenxalenye yokubhiyozela imvelaphi.

Umfundi we-I’solezwe ngamnye uphumelele amatikiti amabini. Lo nto ithethe ukuba angama40 amatikiti akhutshwe yiTMC neSolezwe. Uchulumanco belubhalwe ebusweni ngelixa bezokulanda loo matikiti kwiiofisi zakwa-Independent Media eSt Georges Mall, undlunkulu we-I’solezwe. Bebulela I’solezwe, bathe abasokuze bayilibale le nyhweba ngoba bayayazi ukuba kuyabiza ukuya kwiNtab’eTafile.

Omnye wabo, uWelekazi Ngantweni waseKraaifontein nobeqala ukuphumelela ukhuphiswano uthe: “Ndiyaqala ukuphumelela. Kudala ndangenela ukhuphiswano kodwa ndingaphumeleli. Khange ndikholelwe xa ndifowunelwa kusithiwa ndiphumelele amatikiti wokuya eTable Mountain.”

Ebuzwa ukuba uza kuwasebenzisa njani loo matikiti, uthe: “Ndiza kwenza into ekukudala ndayicinga qha ndingenantsiba zokuyenza. Ndiza kukhupha umyeni wam sonyuke intaba sobabini.”

USipho Mtoto wakwaLanga uthe: “Ndiyabulela kwi-I’solezwe. Kuyabiza ukuya eTable Mountain kodwa ndiza kuya ngenxa yalo ngoku. Nam andizukuhamba ndedwa. Ndiza kuhamba nowakwam.”

Bethetha ngazwinye, aba bafundi bakhuthaze umzontsundu ukuba ulifunde kwaye ulixhase I’solezwe kuba kulapho amaXhosa azivakalisa khona ngolwimi lwawo.

“Asifundwa isiXhosa ingakumbi lulutsha. Bathi ‘hayisuka ndibe ndifundana nesiXhosa mna’. Kanti kufuneka iphele lo nto, lulwimi lwethu olu,” utshilo uFelicity Sobetwa.