Abaprofeti benu basematheni

Manyundululu mani la enziwa ngabaprofeti? Anisifundi ngani isifundo bantu bakuthi? Kwaba ngasa sagxila kubaprofeti abanamanyala, Manyala mani la niwanyamezeleyo? Khanisityebisele hleze kuthi kanti kukhulu enikwaziyo esingakwaziyo thina, Yimilingo okanye kukuthanda iindlela ezinqumlayo? Sanele kukuthetha nabantu abandlebe zibuthuntu, Ukuba bathandaza uThixo ophilayo abaprofeti benu, Mabavul’iminyango yejele babuye bazokushumayel’ivangeli, Kungenjalo mabaqamele ngenqindi eziseleni.

Nalunyukiswa nakwincwadi yezibhalo, Kwathiwa kuya kubakho abaprofeti bobuxoki, Benyuka ngani bazenza abaphilisi kanti ngababulali, Benyuka ngani bezenza abanokholo kanti ngabakhohlisi, Benyuka ngani bezenza abakholwayo, Kanti banenza amakhoboka, Benyuka ngathi sibulawa yirhafu bona bayatanasa, Buyisani iingqondo zenu nizikisise ukucinga.

Zihlanjiwe na iingqondo zenu le nto ningavukiy’emaqandeni, Kudala sinqanda amahayi-hayi kodwa aniva, Loluphi uhlobo ekufanele sithethe ngalo nani? Loluphi ulwimi ekufanele silusebenzise ukuze nibesekukhanyeni? Uphi na la Thixo nanimthemba engekabikho la maxoki? Uphi na la Thixo nanimkhonza bengekabikho abahanahanisi? Uphi na la Thixo nanimthandaza zingekabikho ezi zidlwengu? Uphi na la Thixo nanimdumisa kungekafiki la masela? Lwaphelela phi na olwakholo nanilukholwa bengekabikho aba baprofeti bobuxoki? Ndisatsho ndisithi ayinguye wonke othi Yesu okholwayo, Bambi ziingcuka ezambethe ufele lwegusha, Bambi ngabaprofeti bokwenene, Bambi baphangele kodwa basebenzisa igama elithi Thixo, Yimpiliso etheni le ithengiswayo? Usindiso lungaphakathi entliziyweni yakho hayi emntwini nasemalini.

UThixo owayethandazwa mhla mnene akathengwa ngemali, UThixo owayekhonzwa mandulo akathengwa ngagolide, UThixo owayethandazwa ngookhokho akathengwa ngesilivere, Kungani na ukuba sizenze amaxhoba, Ubudlwengu budlangile kwezi nkonzo, Induku ikhala esikhumbeni kuthiwe bayaqeqeshwa, Khanyisa Thixo ezantsi emhlabeni abantu bayafathula, Buya malusi olungileyo izimvu zakho ziyabhadula, Ukuba aniva nakuqabuka sekophulwe, Aba baprofeti benu basematheni ngezizathu ezigwenxa, Qhubani siza kubamba ikhuba!