Abaprofeti bobuxoki baseng’ingqondo zethu

Isengiwe ingqondo yomnt’ontsundu, Kwabonakala sivele ngempandl’etyholweni, Ingulowo etanasa phezu kweentloko zethu, Ababuya ezizweni nabo basikrobele, Basebenzis’ithuba ngendlela egwenxa, Imin’inye sakuze silibone ilanga lisiwa, Ukuwa kwalo lakucholwa zinkukhu.

Kunempixano nembambano, Kunombhodamo nezishiqi, Ezikhwankqisayo nezothusayo , Zonke ziphezu kweli gade lihlabayo, Umthetho nawo ngathi uyafadalala, Asithulanga kuba singenanto yakuthetha, Sithule nje kuba sonqena umsind’ozayo, Iyez’imini eyodwa sidikwe yeyokosa, Siyifukuthe ingasondezwanga naselahleni, Siyimfimfithe silume ongezantsi, Ngalo mini sakube singakhathalele kuthenjwa, Lilizwe lookhokho eli lenziwa ijenteyisi,

Asikho kwasigcuntsa apha, Sisezweni lethu esalilwela kanzima, Asikho sekuhambeni apha, Singabalapha kweli lizwe asibambelanga mvundla, Masingenziwa abaphambukeli ngabaphambukeli, Masingenziwa ozincinci ngomavuk’engceni babaprofeti, Iintsana zethu sizakuzikhulisela kwesiphi isiqithi? Zisengiwe iingqondo zethu ngabant’abacing’uba bazingqondi.

Zolo loku umprofethi ebetyisa abantu ingca, Batheni baty’ingca bayimfuyo? Sisajonge leyo babaselisa ipetula, Sebejike bazinqwelo-mafutha kusini na? Babafafaza ngesibulali zinambuzane, Naleyo sayivezela izinyo, Kungoku sinomprofeti osisidlwengu, Siyaphi isizwe sakuthi? Abantwana bethu sibakhulisele esiqithini kuba sisoyika izidlwengu, Kufike iimini zokugqibela ezazixelilwe eBhayibhileni.

Mazifike sesirhafe nesidelo kwix’elizayo, Masiqule siligangathe bafazi iintsana zethu zisisigculelo, Masiqule siligangathe bafazi kwathina singamaxhoba, Masiqule siligangathe singxwelerhekile emiphefumlweni, Masiqule siligangathe bafazi ubomi bethu nobentsana zethu busemngciphekweni, Masithandaze singaphezi izwe lifike ekupheleni, Singamaxhoba axhwitshulwe ubunina ngosixhiphothi, Int’ezizibiza amadoda ezibulala iintsana zethu, Asibhujelwanga ngqondo nto nje sakhe umkhanyo, Nalowo usacinga ngokuqala ibandla lakhe lakwaSathana simtyityimbisel’umnwe, Nisikhohlisile kwanele, Asizuthatha mabhunguza nazikrweqe asingomadoda, Ukudikwa kwethu nawuva ngesankxwe, Kwanele noko ngoku.