Abasebenzi bakwaRAF bafuna umakulinganwe kwimivuzo

Abasebenzi bengxowa-mali yeengozi ezindleleni (RAF) babambe uqhankqalazo phambi kwamasango eli qumrhu eMonti ngoLwesine bekhalazela into abayichaza njengempatho-mbi abathi yenziwa ngabasemagunyeni.

Abasebenzi abaphuthaphutha ikhulu, uninzi lwabo benxibe izivatho zemanyano iNumsa, bebevuma amagwijo omzabalazo besithi bakruqukile kukuphathwa gadalala ngabaphathi babo.

Unomji obangele olu qhankqalazo ngamabango okuba uRAF usilele ekusombululeni inkqubo yemivuzo eyayimiliselwe ngexesha lengcinezelo.

“Sifuna ukurhola ngendlela elinganayo, kuba ngexesha lengcinezelo abasebenzi baberhola ngendlela engafaniyo noxa nje besenza umsebenzi omnye. Umnqa ngowokuba uRAF usaqhuba loo nkqubo nangona nje uthethwano phakathi kwabasemagunyeni neemanyano zabasebenzi lagqiba kwelokuba mayisonjululwe le nyewe,” utshilo ummeli weNumsa uNaphtali Ejumo.

Abasebenzi bathi ngenxa yale nkqubo, umsebenzi othile uyakwazi ukurhola iR500 000 ngonyaka abe omnye erhola iR300 000 logama besenza umsebenzi omnye, bekwakwinqanaba elinye. “Mawuvalwe lo msantsa kuba awulunganga,” utshilo uPhathiswa Masimini okwangummeli weNumsa eMonti.

UMasimini uthi ngoLwesihlanu bazakusingisa ePitoli, nezinye iingqingi zabasebenzi bakwaRAF kuzwelonke, beyokudlulisa uxwebhu lwabo lwezikhalazo kuMphathiswa wezothutho kuzwelonke uDipuo Peters.