Abasebenzi barhaxwe ngumsi bephangele

Ngenxa yombane
waseMthatha ocima elayita mihla le, abasebenzi boMasipala oMbaxa waseO.R Tambo
kule Cawe esiyishiyileyo umhla wesithathu kweyoMdumba, bazibone
sele besonganyelwa ngumsi othe wabarhaxa wade wasa abanye babo esibhedlele.
  

Ingxelo ekhutshwe
sisithethi salo Masipala, uAyongezwa Lungisa ithi, balishumi elinesine abasebenzi
abathe basiwa esibhedlele emveni kokuba kuthe kwaqhushumba umbane malunga
nentsimbi yeshumi elinanye ngentseni yangeCawe. 

Kule ngxelo,
ngexesha bekuphangelwe ngabasebenzi kwisakhiwo salo Masipala secandelo  loNxibelelwano (Call Centre) kunye neNtlawulo
(Billing) esilapha edolophini eMthatha, abasebenzi babone isakhiwo eso sesisiya
sisonganyelwa ngumsi, lo nto ithe yabenza bonyukelwa ngamaphaphu, baphathwa naluloyiko. 

ULungisa uthi uye wamnye umsebenzi othe walaliswa
kwesinye sesibhedlele sabucala saseMthatha, ze abalishumi elinesithathu
bakhululwa, bayokuzinyangela emakhayeni abo.

Omnye wabasebenzi
obephangele ngexesha kusehla esi sehlo kwesi sakhiwo sikaMasipala, uLwandile
Mahlathi, uthi umbane wesi sakhiwo ufuna ukuthathelwa ingqalelo kakhulu.

“Umbane walapha uyafunwa
ukuhoywa, kweliya lam icala bekungalayiti izolo kwaye akukalayiti nangoku.
Ngokwesiqhelo ijanareyitha yethu iye izisebenzele ngokwayo xa kuthe kwemka
umbane, kodwa izolo khange yenzeke lo nto. Kuye 
kwathunywa omnye woonogada okokuba ayoyidumisa njengoko besifuna
ukusebenza. Uthe xa uphinda ubuya umbane ayazicimela ijanareyitha yashiyeka
isaduma kodwa umbane sele ebuyile. 
Ijanareyitha le iye yaqala ukuduma ngendlela engaqhelekenga yakhupha
umsi omnyama.”

UMahlathi uthi uthe
esaqhubekeka nomsebenzi  wakhe wava
ivumba elinuka ngathi kuyatsha, wathi esazibuza okokuba ingaba yintoni le
inukayo, wava kukhwazwa kumgangatho ongezantsi ‘Phumani! Phumani!’

“Kulapho ndiye ndaqala
khona ukubaleka. Ndithe xa ndingasemnyango kwela cala  leeNtlawulo kwaye kubamfiliba ngumsi, ndithe
ndisokuphuma phandle kwabamfiliba ngakumbi,” utshilo.

Umsebenzi kulo Masipala, uNomalanga Mtshalu, uthi bengabasebenzi bazibona bengakhuselekanga kwaphela
kwesi sakhiwo.

“Isimo asisihlanga phaya,
okanye masithi esa sakhiwo asibalungelanga abasenzi. Abanye abasebenzi
abaphangelanga namhlanje (ngoMvulo)  ngenxa yokoyika isehlo esinokuthi sehle phaya
nanjengokuba kukho igaraji yepetroli ecaleni kwesa sakhiwo. Ngoku xa
kuqhushumba umbane, kukho amatanki epetroli siyokuthini thina? Ndinexhala
lokokuba abasebenzi abazuphangela ukusukela ngoku.”

Xa besithetha nalo
kaLungisa sileli phephandaba uye wathi unethemba lokuba uzokuphuma kungekudala
umsebenzi oye walaliswa esibhedlele.

“Omnye wethu usalalisiwe
esibhedlele kwaye sinethemba lokokuba uzokubuyela ekhayeni lakhe kungekudala
ngokuba sesivile ukuba isimo sakhe sibhetele. Ibe lilishwa eli yaye isakhiwo esi
sisavaliwe okwangoku ngokuba sifuna ukuyiphandisisa le meko yaso,” utshilo.

ULungisa uthe
bayokuphinda baziswe abahlali kunye noonondaba okokuba kuzokuphinda kuqalwe nini
ukusetyenzwa kwesi sakhiwo.