AbaseChina babanjwe namangquba neembatyisa

Kubanjwe abemi ababini belizwe laseChina, omnye wasinda ngokubaleka, kwabanjwa nemoto yabo emva kokuvingcelwa kwabo ngamapolisa aseGqeberha kwindlu eseMacon Road eLorraine emva kokuba befunyenwe beneentlobo zeentlanzi ezaziwa ngokuba ngamangquba kwakunye neembatyisa kwimoto yabo.

La mangquba axabisa imali engangeR95 500, ze iimbatyisa zixabise imali engangeR66 640.

Esi sibini sibanjwe ngenjixukuxa ngoMvulo kule veki sikuyo. Kwathathwa nemoto leyo yaso eluhlobo lweBMW ukulungiselela uphando.

Ingxelo ephuma emapoliseni ithi amapolisa ebegacele ngakule ndlu emva kokuhletyelwa. Ngezithuba zentsimbi yesibini ekuzeni kusa, kungene le BMW amapolisa nawo alandela kwangoko ukungena nekulapho omnye umrhanelwa aye wehlika wabaleka.

Ingxelo ithi ababini abarhanelwa abaphakathi kwama42 kwakunye nama41 eminyaka babanjwe ngamapolisa bezama ukubalekela ngaphakathi endlini.

Icandelo lokubiwa kwemfuyo esipoliseni kwakunye neSebe lezamaHlathi kwakunye nezeNdalo besebenzisana namapolisa kwesi siganeko, bazithathile ezo mbatyisa kwakunye namangquba nezikugcino njengobungqina kungoku nje.

Ngokwengxelo ephuma kuColonel Priscilla Naidu, abarhanelwa kulindeleke bavele kwinkundla yamatyala kungekudala eGqeberha.