‘Abasukelwa nje abangaphandle xa bebethwa kweli!’

“Abasukelwa abemi bangaphandle xa bebethwa bethathelwa nokutya kwiivenkile zabo kumanye amaphondo” oku kuthethwa yindoda yakuTsolo engusomashishini owenza iintsimbi zomnyango kwakunye neefestile.

Le ndoda, nengavumanga kuchazwa ngagama, ithi ifuna ukulumkisa uluntu ngokuba babuqaphele ubudlelwane babo nabemi bangaphandle kuba “banobuqhophololo” nanjengoko ebanga ngelithi ububone kuye.

Le ndoda yakuTsolo nenamashumi amathathu anesithathu ubudala, ithi iqale ngokuqhathwa yindoda yaseZimbabwe egama linguPeter ngokumane iboleka umatshini wayo wokusika iintsimbi isithi iyakwazi ukuzisika, kanti iyamqhatha ifuna ukumfunxa amandla.

“Ndihlukumezekile ndingaqapheli emane esithi uyakwazi ukwenza ezintsimbi kanti usebenzisa kwamna namandla wam kuba efuna imali ngam. Iba ngathi bayasukelwa njengokuba bebethwa nje babethwa ngakhona.”

Le ndoda iqhube yathi uPeter ebemane emtsalela umnxeba esithi bayafunwa kumzi othile bayo kusebenza, kanti kungelixesha afuna ukumfunxa amandla.

Uthi ebemane ethukwa nguPeter esithi abantu balapha bazenza ngcono kakhulu kunabo baseZimbabwe.

“Ngokuza kwam ephepheni ndifuna ukulumkisa abantu mhlawumbi bakhona abanengxaki naba bafo engapha kwale yam. Ndiye ndaphatheka kakubi elizweni lam kwidolophu yam.”

Ixhoba lithi liyekile ukusebenza nale ndoda. Lithi liqabuke sele kumva kuba liqhathiwe yile ndoda. Lithi liyamoyika kuba usebenzisa namayeza angendawo.

abongile.ginya@inl.co.za