AbaThembu baphaxulana ngomba kaDalindyebo

Abantwana beKumkani uSabata Dalindyebo baphefumle okokuqala izolo emveni kokuvalelwa kweKumkani yesizwe sabaThembu uBuyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo kwiveki ephekileyo.

Olusapho lubambe igqugula nonondaba eNkululekweni eMthatha izolo. Ilungu losapho uPatrick Dalindyebo, okwangumakhwekhwetha womsasazi, uthi bothukile sisigqibo samalungu endlu yakomkhulu sokuzama ukubhukuqa uKumkani kwaphinda kwasetyenziswa umthetho waseNtshona.

“Okokuqala akuqaleki ukubhukuqwa kweKumkani nanjengoko utata wethu uSabata wabhukuqwayo ngo1978, nakwelityeli kwenzeka okufanayo.

Siyasihlonipha isigqibo senkundla zomthetho nangona sothukile nje yindlela ekwenziwe nekusingethwe ngalo elityala kungaqwalaselwanga umthetho wemveli,” utsho uDalindyebo.

Ukwathi kukho ubungqina obutsha ngesiganeko sokutshiswa kwemizi eTyhalarha eMthatha ingakumbi ukubulawa kukaSaziso Wofa kodwa lonto bayiyekele emapoliseni. Ngethuba lalendibano ezinye iinkosi azikhange zibonakale nangotshengele nto leyo ixhomise amehlo.

UNkosana uSiganeko Dalindyebo uthi mane amaqela agaqele ukungena ezihlangwini zekumkani esentolongweni. Uthi badanile yile meko yokuxoxwa ngale nyewe bengekho, lelinye iqela labaThembu.

Ngokwengxelo intlanganiso ezakubanjelwa eBumbane lelinye iqela labaThembu namhlanje ayikho mthethweni kwaye iyakhabana nomthetho, itshilo ingxelo yalenkomfa izolo. Kulindeleke kubanjwe enye intlanganiso yosapho lwasebukhosini eBumbane ngoLwesithatu logama ngoLwesine kuzakuhlangana iinkosi zesizwe sabaThembu. Ingxelo zithi kukho intlanganiso ebibanjwe eMthatha ngoMgqibelo phakathi kweenkosi ezithile zesisizwe kubye noFijile Xhasa ongumphathiswa worhulumento lwasemakhaya ephondweni. Kukho amarhe athi umfazi kakumkani, uNokwanda Dalindyebo, uzakungena njengebambela. Olusapho aluvumanga ukuphefumla ngalamarhe lusithi luzakuba nentlanganiso ngalo mba.