Abavisisani emva kwesihelegu eXhorha

Isithwakumbe sokubhaqwa kwabantwana abathathu sele bebhubhile emva kweentsuku ezine kwindlu ebebehlala kuyo, kwilali iNgqatyana eXhorha kushiye kungekho mvisiswano phakathi kweentsapho ezimbini.

Ezi ntsapho likhaya lomama wabantwana kwakunye nelakulo yise wabo. Imbambano sisizekabani sokusweleka kwaba bantwana.

La maxhoba angcwatywe ngoMvulo ebutsheni bale veki, nalapho ingxabano yezi ntsapho ibiselubala. Abahlali balamandla bebephume ngobininzi babo, bezalise intente ngelifuna ukuzivela oyena nobangela wokubhubha kwezi ntsana. Amaxhoba nguThuliswa Danile (18) noyuntwazana endala kunabanye, kwakunye nabatshana bakhe abangamakhwenkwe uLungelo (12) noAthule (8). Ngokwengxelo lamaxhoba abhaqwe ngoLwesithathu weveki ephelileyo sele ebhubhile, emva kokugqityela ukubonwa ngoMgqibelo umhla wesithandathu ebutsheni bale nyanga. Bebengena mikrwelo, namanxeba okwenzakala emzimbeni ngethuba befunyanwa.

Ilungu losapho lakulonina walamaxhoba uMzingisi Tupha uthi abonwabanga kwaphela luhlobo abhubha ngalo abantwana kwaye ngoku bazakulindelela iziphumo zoqhaqho. Uthe abayikholelwa ingxelo yamapolisa erhanela ukuba barhaxwe sisitovu.“Sizakulandelela silusapho sifumane oyena nobangela wokubhubha kwabo. Silindele iziphumo zoqhaqho kuba le ithethekayo asiyikholelwa, akukho bantu badala banokurhaxwa sisitovu. Badala banengqondo omnye ebenosindisa omnye baphume ukuba beberhaxwa sisitofu iminyaka sikhula kusetyenziswa isitofu njengoko ubona nawe ukuba sisesemva kwinkonzo zika rhulumente asinambane,” utshilo uThupa. Uqhube wathi, “Eyona nto siyisolayo kukungabikho kwenkathalo kusapho olu bebehlala kulo, soze ungabinasazela xa umntana ungasamboni ephithizela. Bekutheni bangakrobi? Isasothusile nje indlela ababhubhe ngayo.”

Ukanti nonike ingxelo egameni losapho kwinkonzo yomngcwabo uYixheshe Mashekem uvele ngelirhanela ukuba lamaxhoba adlisene ityhefu. “Asikwazi ukuthi yintoni ebabuleleyo, kodwa siyarhana ukuba intombi le indala ithathe isigqibo, sokutyisa abantwana ityhefu yakugqiba yazityisa nayo. Asiyazi, kodwa yeyona nto siyirhanela thina,”utshilo uYixheshe. Abahlali balammandla nabo bathi bafuna iimpendulo, kwaye abanqweneli ukuphinda babone isiganeko esinje.

Amalungu ombutho wonoteksi eXhorha iNcedo Taxi Association akhuphe kuwo empokothweni ukuhlangabezana neendleko zomngcwabo, kuba azithathi nteni iintsapho zalamaxhoba. USidwel Madangatya obemele lo mbuto uthe emveni kokuva le ntlungu zange kubemnandi baqalisa ukudibanisa iintloko: “Oku kukubonisa ukuba asikho phezu kwemali yabakhweli nathi singonotekisi, sinazo iintsapho siyakhathala, kwaye abanabani ababantwana,” utshilo uMadangatya.

UMadangatya uthu bancedisane nombutho wabangcwabi iNcedolwethu nebathengiselele iibhokisi ngemali efikelekayo. Nesebe lokuphuhliswa kwentlalo yoluntu kulamandla lifake isandla.

Amaxhoba aqale ngoyokuqhushekwa phambii kokuba kuqale inkonzo yawo njengoko bebesele bekwimeko embi.