Abayi-150 000 abayifumananga inkamnkam

Ukusilela kukarhulumente kubangele ukuba iintsapho zilambe ngenxa yokungafumani izibonelelo zazo zenyanga. Oku kudizwe nguGabriel Mabitle wombutho ozimeleyo obizwa ngokuba yi #PayTheGrants ngelithi urhulumente uyasilela ukwenza umsebenzi wakhe.

“Ingxelo esiyifumana kuSouth African Social Security Grant Agency (SASSA) ithi ukuhlawulwa kwezi zibonelelo kubangelwe ziinzame zabo zokulwa ulwaphulo mthetho,” kucacisa uMabitle.

Kuthiwa abo basileleyo ukulungisa iinkcukacha zabo ngexesha bayinxalenye yeqela elingafumananga izibonelelo zabo kule nyanga. Le yinyanga exakekileyo kwabaninzi nanje ngoko abantwana belungiselela ukubuyela ezikolweni.

Ezi zibonelelo zincedisa ukuthenga iincwadi, ukutya nezinye izinto ezidingwa ngabantwana abangena esikolweni. “Iinkcukacha eziquka amagama, iidilesi, iinombolo zesazisi neenkcukacha zebhanki zezinye zezinto ekuthiwa zilibazise ukuphuma kwezi zibonelelo, ngokwengxelo kaSASSA,” kutsho uMabitle.

Kunyaka ophelileyo baliqela abantu abangakhange bazifumane izibonelelo zabo ngenxa yeengxaki zangaphakathi kwiSASSA.

“Abanye abantu abakhange bayifumane kwakule nyanga iphelileyo imali yabo, yimeko embi kakhulu lena, sifumana iminxeba esuka kuzo zonke iimbombo zelizwe abantu bekhala ngokungafumani izibonelelo zabo,” kucacisa uMabitle.

Ngamakhulu amathandathu amawaka abantu abafumene ingxaki yokungafumani intlawulo yabo yezibonelelo kunyaka ophelileyo.

“Ingxaki ephakathi kukaSASSA nePostbank isoloko ingunobangela wokungahlawulwa kwezi zibonelelo nanje ngoko lebhanki iyiyo ehlawula ezinye zezibonelelo,” uhambisa atsho uMabitle.

Ububhutyubhutyu obenziwa ngurhulumente weli kwenza ukuba abantu bazibone besengxakini yokungabinanto yokutya amaxesha amaninzi.

“Inyanga yokuqala enyakeni yinyanga eneengxaki ezininzi kuba abantwana bafuna izinto zokubuyela esikolweni, ngoko ke kumele ukuba siqinisekise ukuba izibonelelo zabo zingena ngaphandle kwengxaki,” utsho uMabitle.

UBridget Masango weDemocratic Alliance (DA) uthi ngenene yingxaki ukungahlawulwa kwezibonelelo zabantwana nabantu abadala.

“Kumakhaya amaninzi imali yezibonelelo zikarhulumente kuphela kwemali eyingeniso, xa ingangenanga balala bengatyanga abantu, makusonjululwe iingxaki ezibangela ukusilela kwezintlawulo,” kutsho uMasango.