Abazali basondezwa kwimfundo yabantwana eBizana

Abazali bethatha inxaxheba kwiBizana Literacy Week, eBizana

Kule veki iphelileyo kubanjwe umsitho wokuqala wokubhiyozela ukunikwa kwentsingiselo kwinkcubeko yokufunda nokubhala eBizana (1st Annual Bizana Literacy Week).

Lo ibingumsitho ontsuku-ne, oquka abazali, abafundi kunye nootitshala bezikolo ezintathu, iBaleni S.S.S, iMeje J.S.S neKhumbuza J.S.S. Ubuququzelelwe nguCebo Solombela osebenzela iqumrhu iNelson Mandela Institute for Education and Rural Development, njengombhexeshi wenkqubo iPhemba Mfundi ejongene nokukhuthaza isakhono sokufunda nokubhala kwizikolo zasezilalini.

Eyona njongo yalo msitho ibikukubandakanya abazali kwimfundo yabantwana babo, ukususela ngomhla we-7 kweyeThupha besibambe iindibano ezahluka-hlukeneyo ezibandakanya uqeqesho lobunkokheli kubafundi (Funda Leader Training), ibibandakanya abazali, ootitshala kunye nabantwana, yona ibikhokhelwe nguMadoda Ndlakuse osebenzela iqumrhu iNalibali eBhayi, kwelinye icala uSiyasanga Madyibi ekunye noMbulelo Bokwe bebebambe indibano kunye nabafundi, bezama ukufumana imingeni abajongene nayo ekuhlaleni nasesikolweni, phakathi kwemiba ebebeyishukuxa bubundlobongela ekhaya, imingeni ebangela ukuba bangayenzi imisebenzi yesikolo, ze baxhobisa ngakumbi abafundi malunga nokuhlukunyezwa ngokwasenyameni, udlwengulo oluye lwenziwe kwabasetyhini, kanti nokuhlukumeza njalo-njalo.

Ngomhla wesibini kubekho indibano yabazali kunye nootitshala, bejonga imingeni eyenza kubenzima ukuba baxhase abafundi kwimfundo yabo, saluvala usuku ngemidlalo, ukufunda kunye nokucula nabantwana abancinci.

Ngomhla wesithathu ibengumhla omkhulu kakhulu, apho bekuwongwa abantwana abathatha inxaxheba kwinkqubo iPhemba Mfundi kwizikolo zethu. Kwenziwa upapasho ngokusesikweni lwencwadi ebhalwe ngabafundi bePhemba Mfundi, esihloko sithi, Uvimba Wesihobe.

Ngosuku lwesine, iNelson Mandela Institute ibambisene neNalibali ithe yaqala usuku ngokundwendwela isikolo sabantwana abanengxaki yokubona iZamokuhle Special School, kunye neVuyisile J.S.S eyinxalenye yezikolo ezithatha inxaxheba kwinkqubo yeNalibali. Saluvala usuku ngokuphisa ngeencwadi ezimalunga ne-4000 kwidolophu yaseBizana sibambisene neSebe lezemfundo.