Abazali: ‘Sifuna inqununu entsha!’

Abafundi begaleleka kwisikolo iMqikela eLusikisiki umfanekiso: Buziwe Nocuze

Abanye babazali abanabantwana abafunda kwisikolo samabanga aphakamileyo iMqikela eLusikisiki, bafuna isebe lezemfundo likhulule inqununu yesi sikolo nanjengoko singaqhubanga kakuhle kwiziphumo zebanga leshumi.

Omnye waba bazali uthe imeko esikuyo esi sikolo imbi kakhulu kwaye ukuba isebe alingeneleli siza kuvalwa kungekudala.

“Imbi into elapha, endaweni yokuba izinto zibe ngcono kuya kuba kubi nangakumbi. Jonga nje asifikanga naku50% kwaye siya sitshona endaweni yokuba sonyuke,” utshilo umzali.

Uqhube wathi akukho kubi nje kuphela kwibanga leshumi kodwa nakwamanye amabanga akukho nto intle.

“Icacile ukuba inqununu iyohluleka ngoku, isebe malisinike inqununu entsha lithathe le liyoyifaka kwenye indawo, mhlawumbi iza kufika iqhube kakuhle kwenye indawo,” utshilo umzali.

Aba bazali bakwavakalise ukuba abagxeki titshala nje kuphela kuba bayabazi abantwana babo ukuba abamameli.

“Siyayazi abantwana bethu abamameli kodwa ke bekufanele ukuba siyazazi ezo zinto okanye inqununu xa ibinengxaki ngeyisixelela ukuze sisebenzisane ukuze sizokufumana iziphumo ezincumisayo,” batshilo abazali.

Isikolo saseMqikela sesinye sezikolo esasiya kuqhuba kakuhle kodwa abazali bathi yonke lo nto yatshintsha.

“Inye into esiyifunayo yinqununu entsha ukuze kuzokucaca ukuba ingxaki isebantwaneni na okanye ikwinqununu! Kwaye ukucela kwethu ukuba isuswe kukukhathalela isikolo esi kunye nekamva labantwana bethu.” batshilo abazali.

Isithethi seSebe lezeMfundo eMpuma Koloni, uLoyiso Pulumani, uthe abazali kuza kufuneka benyamezele kuba zininzi izinto ezithi zijongwe liSebe ngaphambi kokufikelela kwisigqibo sokuyishenxisa inqununu.

“Asikwazi ukuvele simgxothe ngaphandle kokuva ukuba owona nobangela wokungaqhubi kakuhle kwesikolo esi,” utshilo uPulumani.

Uqhube wathi banayo into abayibiza ngokuba yi-accountability session, apho inqununu iye ichazele iSebe ukuba kutheni na isikolo singaqhubi kakuhle, ze emva koko bajonge ukuba bangancedisana njani na nayo ukutshintsha imeko yesikolo.