Abazokubala ngeminwe eZwelivumile

UMondeka Khoza weNo More Bare Feet nabafundi baseZwelivumile abafumene iikhatyhuleyitha. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

INo More Bare Feet phantsi kombutho ongenanto yakwenza norhulumente iPhawu Community Development nozinze eKapa, inike abafundi besikolo iZwelivumile Senior Secondary School kwilali yaseXolobe eTsomo izixhobo zokubala. Ngaphambili, uninzi lwabafundi belukwazi ukufikelela kwiikhatyhuleyitha ngexesha leemviwo njengoko isikolo besibaboleka abafundi.

NgokukaMondeka Khoza weNo More Bare Feet, ezi khatyhuleyitha zinikwe aba bantwana ngokwentlalo yabo. Nanjengoko wonke umntu enemvelaphi eyahlukileyo, ootitshala baye bakwazi ukukhetha abafundi abakholelwa ukuba badinga ezona khatyhuleyitha kakhulu.

“Uloyiko lwethu beluyile nto umntana phakathi enyakeni angakwazi ukuba abenekhatyhuleyitha, ngoko senze isigqibo zibe ngezabo bazokwazi ukuqhuba ngezifundo zabo imihla yonke xa umntwana engena kwigumbi lokufundela,” uKhoza uye wacacisa.

Abafundi baseZwelivumile bonwabile njengoko befumane iikhatyhuleyitha. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Umfundi waseZwelivumile Senior Secondary School uthe ezi khatyhuleyitha ziluncedo kakhulu kuba ngoku baziva bezithembile kwizibalo zabo kwaye zichanekile. “Ngezi khatyhuleyitha siza kukwazi ukuphumelela phezulu kuba izibalo sesinye sezifundo ebezinzima kwiklasi ka2022,” utshilo lo mfundi.

UYamkela Mavuma, ongutishala wezifundo zeAccounting nezoShishino kwisikolo iZwelivumile Senior Secondary School, uvakalise ukulibulela eli phulo.

“Siyavuya kuba ezi ziindawo ezisemaphandleni apho abantwana bahlala noomakhulu babo. Xa sifundisa eklasini, abanazo iikhatyhuleyitha, ngoko kuye kwasivuyisa ukuva ukuba umbutho uza kunikela ngeekhatyhuleyitha; kungenjalo, abafundi bethu abanakukwazi ukufunda,” utshilo uMavuma.

UMavuma uye waqhubekeka ngokuchaza ukuba bambalwa abaneekhatyhuleyitha, nto leyo ebangela ukuba abafundi abaninzi babelane ngekhatyhuleyitha. Uye wathi abanye abafundi babeba ngasemva eklasini, becothisa ootitshala.

NgokukaKhoza, usungule lo mbutho ngo2015. Baqala baqokelela izihlangu zesikolo kwabo bangathathi ntweni. Uthi indlela akhule ngayo enzima yamkhuthaza ukuba ancede ulutsha oluphuma kumakhaya angathathi ntweni. Baqale ukuqokelela iikhatyhuleyitha zabafundi abangathathi ntweni ngo2020.

Ukhuthaza abantu ukuba basebenzise izakhono zabo ukuze bafumane umvuzo. “Ukuba siqala ngezinto ezingadingi mali, ezinjengokucoca igadi yomntu okanye ukunceda abantwana ngomsebenzi wesikolo. Njengabantu abangaphangeliyo, qwalaselani izakhono zenu ezingafuni mali, ibenguwe siqu nomonde wakho ngoku usalindwe ukuqeshwa,” uye wacebisa.

UKhoza uthi nabani na onqwenela ukunikela angaqhagamshelana naye kuWhatsApp ku-073 742 4861 okanye ngomnxeba ku-072 035 0361. Ungawushiya nomyalezo wakho kulo mbutho kuFacebook ku-UPhawo Community Development.