‘Abefundisi mabayeke ukulala abantwana!’

Umfanekiso kaMfundisi uNokwanda Makwela ngethuba elumkisa abantu ngabefundisi abasebenzisa igama likaThixo ukulala nabantwana ezicaweni

Nanjengoko ziya zisanda iziganeko zabefundisi abalala nabantwana abangamantombazana ezicaweni zabo, abanye abefundisi ayibaphathi kakuhle lo nto nanjengoko besithi ingcolisa igama likaThixo kunye neecawe.

Umfundisi uNokwanda Makwela nosuka kwiqela iKingdom Queens uxelele I’solezwe ukuba kwezi ntsuku kunzima ukubangumfundisi ngenxa yabefundisi abangcolisa igama labefundisi kunye neecawe jikelele.

“Ndibize aba bantu apha kuba ndifuna sithethe ngezi zimanga zenzeka ezicaweni zethu zisenziwa ngabefundisi abathembakeleyo,” utshilo uMakwela.

Uqhube wathi angaphezulu kwesihlanu amantombazana eze kuye afika amxelela ukuba kwiicawe ebecawa kuzo athi axhatshazwa ngabefundisi ababelala nawo rhoqo ngaphambi kokuba bayokuqala icawe.

“Umbuzo endizibuza wona ngomphi lo Thixo ukhonzwa ngaba bantu, ewe, akakho umntu omsulwa kodwa ukulala nabantwana abancinane usebenzise igama likaThixo kukungcola okufuna abefundisi benyani baqine emthandazweni.”

Uqhube wathi emva kokuba edibene naba bantwana ubonile ukuba akanakuthula kuba abefundisi abenza ukungcola ezicaweni zabo, abekho kumabonakude kuphela, kodwa nakwiindawo abantu abahlala kuzo bakhona.

“Zange ndikwazi ukuzibamba iinyembezi xa ndisiva ukuba kwiinkonzo ezingena ngoolwezibini nangoolwezine, aba befundisi bangcolileyo baqala balale nabantwana ngelithi bathunywa nguThixo ukuba benze oko kwaye uninzi lwamaxhoba ngabo bahlala noomakhulu babo,” utsho uMakwela.

“Ndifuna ukulumkisa abantwana abangamantombazana ukuba akekho uThixo oya kuze athi mabalale nabefundisi babo, nto nje baqhutywa ngumoya omdaka nezinto endicinga ukuba zibanika amandla okwenza lo mkhuba, kodwa ndifuna bayikhuphe ezingqondweni zabo into ethi ngumoya kaThixo ofuna njalo.”

Ukwathe ezinye zeempawu zabefundisi abalala namantombazana ziquka ukuthenga ukutya kwasekhaya nokufumana ukunakwa kakhulu kunabanye abantwana.

“Inyaniso kukuba aba befundisi abavele basuke balale nabo kodwa baqale babajonge kwaye babasondeze kubo benze ingathi ngabona babalulekileyo ebandleni kanti bayayazi ukuba balungiselela oku kungcola bakwenzayo bokulala nabantwana, phofu benawo amakhosikazi abo,” utshilo.

Lo kaMakwela ukwabongoze amalungu amabandla ohlukeneyo ukuba ohlukane nokulwela abefundisi babo ngaphandle kokujongisisa ubunzulu bemeko kuba lo nto yenye yezinto eyenza kube nzima ukuba abantwana boyike ukuthetha konke ukungcola okwenziwa ngabefundisi abamdaka.

ULietuenant Colonel Ntombizodwa Cupido obe ngomnye wezithethi ebezicebisa abantwana abangamantombazana, uthe kubalulekile ukuba abantu bangathuli xa bebona ezi zinto zisenzeka.

“Inye into endiza kuyicela kuni, musani ukuvumela abantu balawule ubomi benu kuba hleze ningayithandi indawo obuza kuphelela kuyo, ” utsho uCupido.

Uqhube wathi abantu mabangoyiki ukuza ngaphambili xa bebona izinto ezingalunganga zisenzeka.

“Zimbi izinto esizivayo ezenzeka ezicaweni kwaye abantu mabangazifihli kuba zisenziwa ngabefundisi.”