AbeSciFest Africa baqubula imbalela

Bexhaswa yinkqubo yezenzululwazi yamanina yesebe lezeNzululwazi noBuchwepheshe (Dept of Science and Technology’s Women in science programme), uGqr. Muthoni Masinde no-Gqr. Jane Catherine Ngila, emnye kubo uzakube esenza uphando-sifundo esibalulekileyo kumnyhadala wezobuchwepheshe iScifest Africa, nezakugxila kwimiba eliqela yemingeni ethe gqolo yokunqongophala kwamanzi ethwaxa amazwe akumazantsi we-Afrika.

Njengenxalenye yemibhiyozo yalo nyaka, uGqr. Muthoni Masinde weCentral University of Technology uzakube esothula intetho ebizwa Downscaling Africa’s Drought Forecast Through Intergration of Indigenous and Scientific Drought Forecasts. Kwesi sifundo sakhe, uMasinde uzakube ebonisa ukuba ulwazi lwemveli kwakunye neenzululwazi zala maxesha, zinokusebenzisana njani ukuvelisa uqikelelo olululo ukuncedisana namafama asakhulayo kwilizwekazi le-Afrika. IScifest Africa izakube iqhubekeka kwisixeko seeNgcwele, eRhini, kwiMpuma Koloni ukususela ngowe-8 ukuya kowe-14 kweyoKwindla 2017.

Lo mnyhadala wasungulwa yiGrahamstown Foundation koka-1996.