Abokugqibela abaphumelele iivawutsha zempahla yesikolo

Ukuba igama lakho lilapha kwaye uhlala eMonti, nceda uzokuqokelela ivawutsha yakho kwi-ofisi yethu eseVincent, uphethe nesazisi (ID) sakho. Ukuba awuhlali eMonti, nceda usitsalele umnxeba uthethe nonobhala wethu onguThobela Mama.

Idilesi yethu: 45 Devereux Avenue, Vincent (ezantsi kweeteksi ezima eVincent) Umnxeba wethu: 043 721 1547