Abukaguquki ubomi bamaxhoba aseMarikana

Umbutho wabasebenzi iAmcu uthi imbi imeko yeentsapho zabasebenzi-mgodini ababhubha ngonyaka ka2012 emva kokubulawa ngamapolisa oMzantsi Afrika eMarikana.

Umongameli walo mbutho uDavid Mathunjwa uthi akukho nto ingako yenzekileyo ukuguqula imeko yentlalo yamakhosikazi nabantwana abashiywa ngalamadoda.

“Ngenxa yemeko embi yalamakhaya amaqabane ethu saye samisela igxowa mali ngonyaka ka2014 ngenjongo zokubuyisa isidima sezintsapho kuba akukho nto bayenzelwayo ngurhulumente kuquka nenkampani yaseLonmin,” utsho uMathunjwa.

Lo mbutho uqhube isikhumbuzo sokukhumbula abo basebenzi umgodini bathi babulawa ngomhla weshumi elinesithandathu kwinyanga ka-Agasti ngonyaka ka2012 ngethuba babekhalazela ukunyuselwa imivuzo.

IMpuma Koloni yaba lelona phondo lichaphazeleka ngamandla ngenxa yale meko nanjengoko uninzi lwamadoda awadutyulwa ngamapolisa kwesi siganeko ephuma kweli phondo.

Esi sikhumbuzo besizinyaswe yiEFF, Cope, DA neUDM. Isikhumbuzo siqale ngengoma ephuma kumaqela asekwe ngabasebenzi mgodini ngelikhumbula oogxa babo.