Abulewe amakhosikazi amabini eO.R.Tambo

Abulewe amakhosikazi amabini eO.R. Tambo

Isaqala nje le nyanga ibizwa ngokuba yeyamakhosikazi sele ingamakhosikazi amabini abuleweyo ngokungenalusini, enye ibulawa ngabafana ababini belali yayo eNgqeleni beyityhola ngobugqwirha, enye ibulawa ngumyeni wayo kuQumbu ngenxa yesikhwele, logama inkondekazi (84) yona yakuCentane idlwengulwe ngumzukulwana wayo.

La madoda mabini ajongene nezityholo zokubulala emva kokuba ethe ahlaba abulala umntu ongumama (62) kuba bemtyhola ngobugqwirha.

Oku kwenzeke kwivenkile eselalini eNkanti kwaDetyana eNgqeleni ngempelaveki.

Ngokwengxelo ephuma kuSajini Kaya Matola-Mvanyashe, kudizwa ukuba lo mama ebengaphakathi evenkileni ebizwa ngokuba kukwaMbotho ngethuba ehlaselwa ngumfana (29). Ingxelo ithi umnikazi wevenkile uye wangenelela ezama ukunqanda xa bekungenelela omnye umrhanelwa (28) ehlaba lo mama ngemela. Ingxelo ithi umhlabe amanxeba amathathu babe bembiza igqwirha.

Ixhoba liye loyisakala labhubha kwangoko ngamanxeba. Aba barhanelwa baseluvalelweni lwamapolisa eNgqeleni.

Kusenjalo, yinkosikazi (40) yelali iDumba eMbalisweni kuQumbu ebethwe yabhubha ngumyeni wayo (41) otyholwa ukuba umyeni ebekhweleta.

USajini Matola-Mvanyashe uthi umyeni ushiye unkosikazi wakhe esabhaka isonka ekhayakhulu, emshiya nabazali, wemka eyokulala kwindlu yabo engapha kwamasango.

Kugqogqo oluye lwenziwa elalini yile ndoda kwiindawo zentselo, umfumene kwindlu ethile bebane, ingamabhinqa amabini kwakunye namadoda amabini nalapho indoda ibe namanakani yabetha unkosikazi wayo ngenduku imqhubela ekhayeni labo apho ifike yacela amanzi emva koko yabhubha.