Abuye nayo amaBhokobhoko!

Kulo Mgqibelo sisuka kuwo, umhla wesibini kule nyanga yeNkanga, kwenzeke imbali engasoze ilibaleke kubemi boMzantsi Afrika nakwihlabathi liphela.

Le mbali yenzeke kwizwekazi iAsia, kwilizwe laseJapan, kumazantsi entlokodolophu iTokyo kumabala aseYokohama.

Ibingumdlalo wamagqibelakankqoyi weNdebe yeHlabathi yoMbhoxo phakathi kweqela loMzantsi Afrika amaBhokobhoko namakhwenkwe amaNgesi kwelaseNgilane.

Phambi kokuba luqale olu khuphiswano lweNdebe yeHlabathi, abathandi bombhoxo nabaMabhokobhoko bebememeza behlaba umkhosi besithi, “Mayibuye indebe yethu Mabhokobhoko!” Oku kubuya kwale ndebe bekunqwenelwa kuba kaloku eli qela likhe layiphumelela izihlandlo ezibini le ndebe, kumnyaka ka1995 likhokelwa nguFrancois Pienaar njengekapteni, laze laphinda nango2007 likhokelwa nguJohn Smit njengekapteni.

Kweli ityeli ke le ndebe uMzantsi Afrika uyiphumelele ukhokelwa lithole lomgquba, uSiyamthanda, unyana kaKolisi, nokhulele kwisithili saseZwide, kumhlaba waseBhayi.

Yeyona nto ke le zidwesha zakuthi endenze ndachukumiseka, kangangokuba ndalixhasa ngaphandle kwamathandabuzo iqela laMabhokobhoko.

Kaloku abo bandaziyo bandazi ngokuthanda nokulandela ngokungazenzisiyo iqela leAll Blacks laseNew Zealand.

Olu thando lwabethelelwa lwazinziswa ngubawo ondizalayo uNgqayimbana Nkunzi Mavela ongasekhoyo nowayengumongameli weqela iUnion Rugby Club eKhubusi eCumakala, nomkhuluwa wam, naye ongasekhoyo uMalusi Mangangenyathi Mavela owayedlalela iqela lombhoxo lakwaMlungisi iUnited Brothers, ekwakwisigqeba esasilawula iBorder Rugby phambi kokusweleka kwakhe.

Bobabini, nangona babewuthanda ngokungazenzisiyo umbhoxo, belithanda neqela leSpringboks, akukho nto yayibahlupha ngaphezu kokuba eli qela lithi ngoku lidlalela ilizwe elinomntu omninzi ontsundu, kodwa libe nabadlali abaninzi basemzini, suka aba bantsundu babe ligcuntswana.

Wawusithi xa unokuva bethetha ngale nto, bahlomle ngakumbi kwinto yokuba abasazi isizathu sokungachongwa ngokwaneleyo kwabadlali abantsundu, kuba kakade nokuba umntu uyathanda okanye akathandi, umdlali wombhoxo ontsundu unetalente nengqondo ehlakaniphileyo yendalo ekudlaleni umbhoxo.

Babesitsho benika imizekelo emininzi yabadlali abantsundu ababenetalente, kodwa bengalinikwa ithuba lokudlalela aMabhokobhoko, abadlali abafana nooStokes Wani, Zola Zamani, Norman Mbiko nabanye abaninzi.

Esi sikhalo sabo saye savakala kum, nam ndazibona ndivukelwa luthando lokulandela nokuxhasa iiAll Blacks, nanjengoko ilizwe laseNew Zealand nombuso walo, ngokwembali kuthwa lakhupha ilizwi elinye elithi xa umntu eqwalasele iqela leAll blacks, kufuneka abone ukulingana phakathi kwabadlali abamhlophe nabo bemveli yela lizwe bangaMaori.

Nangoku ke zidwesha zakuthi, uthi xa ujonge iqela leAll Blacks, ufumanise ukuba amaxa amaninzi, abadlali abangaMaori baliqela kunabo basemzini, kwaye bahlonitshiwe ngenxa yesiphiwo sabo kwanesakhono sabo embhoxweni, abachongwa ngenxa yemeko yesinyanzelo nesuka ibizwe ngeQuota njengakwiqela leSpringboks.

Nangani kunjalo ke, kulo mdlalo wamagqibelakankqoyi mna njengesiqu nomlandeli wee-All Blacks, okokuqala embalini ndizibone ndingakuthandabuzi ukulandela nokuxhasa aMabhokobhoko. Ndiwaxhasile aMabhokobhoko kuba okokuqala iqela lam endilithanda ngokungazenzisiyo nelingacaluli badlali ngokobuhlanga, iAll Blacks, belingekho.

Okwesibini, ndiwaxhasile aMabhokobhoko kuba intliziyo yam nengqondo yam bezingenakuze zivume ndixhase ilizwe lamaKoloniyali ayegonyamele ilizwe lethu ngeenjongo zokwandisa ubukumkani balo ngokwezithanga nangoovimba bendyebo.

Okwesithathu nokokugqibela, aMabhokobhoko ndithathe isigqibo sokuwaxhasa kulo mdlalo wamagqibelakankqoyi kuba kwiqela lawo, ikhangeleke ikho intlantsana yokusondeza abadlali bomzi ontsundu kwaye negalelo lePhondo lethu, iPhondo leMpuma Kapa, labonakala lixatyisiwe embhoxweni ngokubanzi.

Kaloku mawethu umqeqeshi weli qela onguRassie Erasmus yinzalelwane yaseDespatch, cebu kuhle eBhayi kweli phondo leMpuma Kapa.

Ukapteni weli qela uSiya Kolisi, nanjengoko senditshilo, lithole lomgquba eliphuma kwilokishi yaseZwide.

Kwalo Siya Kolisi, ube yikapteni yokuqala entsundu kwizwekazi leAfrika ukuphakamisa le ndebe yehlabathi yombhoxo, eyiphakamisa ekwakhokela eli qela laMabhokobhoko ekukho kulo nabantwana bethu bomthonyama, nabo ekubonakele gca okokuba xa bebengekho, le ndebe besingasoze siyiphumelele, abadlali abafana noLukhanyo Am waseQonce, uMakazole Mapimpi waseTsholomnqa ngaseMonti, bekunye namaxhwangusha ooMbonambi nooNyakane.

Ngenxa yesi sizathu, nathi mz`ontsundu singatsho ngazwi linye ukuba ekugqibeleni, side nathi sanebango kwiNdebe yeHlabathi yoMbhoxo.

Masithembe ukuba emva kokuphumelela le ndebe, iinguqu kulo mdlalo wombhoxo ziza kwenzeka, ingakumbi ukwanda kwamanani abadlali abantsundu, nako kuza kwenzeka.