Achiphize iinyembezi amakhosikazi kwindibano yawo

USiphokazi Mhlobo-Damana nongumququzeleli wendibaniso yamanina asematsha ebizinyaswe eBaysville ngoMgqibelo

Kwindibano yamanina ebijolise ekwabelaneni ngolwazi kwakunye namava kwimicelimngeni erhangqe wona, iphele sele iziinyembezi zodwa ngethuba kwabanye kuvuka amanxeba ezinto esele zenzeka kubomi babo kwiminyaka edlulileyo.

Le ndibano ehambisana nenyanga yamanina ibise-Uhuru Guest House.

Abaququzelele le ndibano nebizwa ngokuba yiQueendom ngabahlobo ababini, uSiphokazi Mhlobo-Damana kwakunye noNothukela Mzilikazi nabangamaxhoba kwiingxaki ezijongene namakhosikazi.

Ezi ngxaki zirhangqe amakhosikazi ale mihla ziquka ukukhula ungenaye utata ebomini bakho kodwa ephila, ukukhula ungenaye umama ebomini bakho kodwa ephila, ukudlwengulwa, ukuxhatshazwa ngumyeni, ukuphuma emtshatweni kwanokunyamezela emtshatweni.

UMhlobo-Damana, 36, nongumama kubantwana bakhe ababini, ubalise ngokuqhawuka komtshato wakhe weminyaka esibhozo. Uthi kule minyaka isibhozo idlulileyo bekukuhle emtshatweni wakhe kungekho zimpawu zokuba ungaze uqhawuke.

“Owona nobangela wokuqhawuka kwawo yaba kukuqelelana kwethu, ukungahlali ndaweni inye. Yaye yaba sisigqibo esathathwa ngumyeni. Emva kwelo xesha linzima ndajongana nalo, ndajonga ubom ngenye indlela, ndamkela, ndazixolela, naye ndamxolela.

“Ndifundile ukuba ubom buyaqhubekeka akuhlali kumnyama, nomnye angavuka kwaye afunde nto. Ndiyabakhuthaza abantu bangaya emtshatweni kwaye nam ndingaphinda kuba akufananwa kwaye neengxaki zomtshato azifani,” utshilo uMhlobo-Damana.

UMzilikazi, 32, uthi olu suku babe lucebe ukuba ibe lolwabo bazikhuphe neetshomi, kodwa bagqibe ekubeni kubizwe nabantu ze ibe yinto eya kuthi kwabelwane ngayo ukunika ithemba nakwamanye amakhosikazi ajamelene neengxaki ezinje ngezi.

UMzilikazi ukhuthaze uxolo ukuba mayibe yinto ephambili kuba naye wamxolela umama wakhe nathi wakhula engalwazi uthando lwakhe.

“Ndiyazidla kuba ndiphumelele namhlanje. Ndazama ukuthatha umphefumlo wam ngenxa yeengxaki ezingapha kwam kodwa uThixo zange avume, endaweni yoko ndaye ndabona ubom ngenye indlela futhi ndanoxolo,” utshilo uMzilikazi.

Nabatshatileyo bebekhona kule ndibano bebalisa ngawabo amava besithi okubalulekileyo kukuba uzimele ungaxhomekeki endodeni. UPastor Pam Daweti waseMdantsane noneyakhe imbali ebuhlungu ekukhuleni kwakhe, unike ithemba kumakhosikazi amaninzi anxungupheleyo, esithi iinkqwithelo neembandezelo zimthwaxile kodwa umntu uyadlula kuzo.