Achithiwe amatyotyombe ebenwenwa okomlilo eQuigney

Indawo yaseQuigney eMonti yenye yeendawo ezinomtsalane kakhulu ingakumbi kubakhenkethi, ukanti nabo abenzi bolwaphulomthetho babone elo kroba kuba befuna ukwenza imikhuba bazakhela ngokungekho semthethweni amatyotyombe kwihlathi elingaselwandle kwanakumbindi wedolophu eMonti.

Amatyotyombe adiliziweyo kweli hlathi ebelishumi elinanye (11).

Oku kuye kwaqatshelwa nguMasipala oMbaxa iBCM, abezomthetho kwakunye namapolisa nabaye bafika bengabhungisanga bawadiliza la matyotyombe.

Ingxelo iqhuba ithi abantu abathe bagqogqwa babe ngamashumi amathathu (30), ishumi elinesihlanu (15) kubo yangabemi bangaphandle, nekuye abahlanu (5) kubo baye babanjwa emva kokufunyanwa bengenazo iziqinisekiso zeempepha zokubalapha.

Isithethi seBCM, uSamkelo Ngwenya, uthi bakholelwa kwelokuba ukonyuka kwezenzo zolwaphulomthetho ingakumbi ebusuku eQuigney, kungenxa yaba bantu bakula matyotyombe.

“Lo mmandla mva nje unengxaki yokungalawuleki, ulwaphulomthetho lunyuka qho, kuquka ukubiwa kweentambo zombane, ukuqhekeza nokumosha. Sikhokelwa ukuba abenzi boku ngaba bahlala kula matyotyombe kuba ukugrunjwa kweentambo zombane eQuigney kwenzeka ekuzeni kusa,” utshilo uNgwenya.

Uqhube wathi baza kuqhubekeka ukulwa ulwaphulomthetho nanjengoko sele baqalisa nokuvala iivenkile zabemi bangaphandle ezithengisa ukutya okuphelelweyo, ezinye ezisebenzisa igumbi elinye ukugcina yonke into kwanabo bangayihlawuliyo irhafu.

UNgwenya uthi njengokuba beqwalasele iQuigney kukuba yeyona ndawo inomtsalane kwaye nabakhenkethi sele beqalile ukutyelela, kungoko nabenzi bobubi bethanda le ndawo.