Ade adibana amadoda kwiNkomfa yaMadoda

Agalelekile amadoda kwinkomfa abathi xa beyibiza yiMen’s Indaba ebibanjelwe eAbbortsford eMonti kule veki iphelileyo, apho bekuthethwa ngemiba yokuxhatshazwa kwabantu abangoomama nabantwana.

Izithili ngezithili zakwiphondo laseMpuma Koloni zidibene apha zonke zizokuzivela lo mba. Izinga lokuphathwa gadalala kwabantu abangoomama nabantwana liye lathanda ukunyuka kakhulu kulo nyaka ka2019, yiyo loo nto iSebe lezeMfundo lithe lenza lenkomfa ukuthetha namadoda weli phondo liphela ngeendlela zokuphelisa oku kuphathwa gadalala.

Izithethi beziliqela apho bezithetha ngeendlela ngeendlela ezinokunceda ukuthi kukhuseleke kwaye kupheliswe ukuxhatshazwa kwabantu abangoomama kunye nabantwana.

“Masilwe imfazwe yokuphathwa gadalala kwabantu abangoomama nabantwana,” utshilo uLoyiso Nqevu waseNgcobo kwilali yaseNgcacu. Yena unguSomlomo wombutho Inkolo kaNtu Traditonal Movement, ugxininise nakwelithi sisisizwe masiqwalasele ukuba sibakhulisa njani abantwana abangamakhwenkwe kuba kaloku ngabo abanoxanduva lokukhusela abantu abangoomama.

Kubekho nexesha apho kuye kwathetha omnye wabantu owathi waxhaphaza umntu ongumama ozibize njengoMkhululi waseMdantsane. Uthe enye yezinto ezingunobangela kwizinga lokuxhatshazwa kwabantu abangoomama nabantwana ziziyobisi nokungahloniphi ubudoda bethu.

Omnye wabantu abathi baxhatshazwa uSanelisiwe Ngcaku waseNgqushwa, nowadlwengulwa ngutatomncinci kamama wakhe, uthe amadoda mawaziphathe kakuhle wona kuqala ukuze akwazi ukuphatha kakuhle abantu abangoomama kunye nabantwana.