Afumene imbaza amapolisa aseRhafu

Ziimbaza ezixabisa izigidi ezibini zeerandi (R2m) ezithe zafunyanwa ngamapolisa aseRhafu ngethuba esenza umsebenzi wawo wesiqhelo wokugqogqa iinqwelo mafutha.

Othethe egameni lamapolisa eli phondo uBrigadiya Marinda Mill uthi, amapolisa afumene iimbaza ezibunzima bungamakhulu alithoba namashumi asibhozo anesihlanu ekilogram.

Lo kaMills uthi amapolisa abambe umqhubi wenqwelo mafutha ngesi siganeko kwaye kulindeleke ukuba lo mtyholwa avele enkundleni namhlanje.

Le ngxelo ithi lo mthwalo ubusendleleni esinge kwelase- Rhawutini.