Afuna ilifa lawo amaRharhabe

UKumkani Mgolombane Sandile

Isizwe samaRharhabe sigunyazisa ukubuyiswa kwebhengile eyayinxitywa nguKumkani uMgolombane Sandile (1820-1878) egcinwe kumzi wokugcina imbali eKomani.

Le Kumkani yamaRharhabe yabhubhela kumahlathi aseDenge kumlo nemikhosi yamaMfengu phantsi kwenkumanda yawo uCaptain Lonsdale.

Imanejala yalo mzi wogcino-mbali ogcine le bhengile uThobile Mdlela, ungqinile ukuba ngenene iselugcinweni lwabo ibhengile kaKumkani uMgolombane Sandile.

“Njengezinye ezininzi izinto esizigcinileyo apha, yinyaniso le yokuba ilapha ibhengile kaKumkani uSandile,” uthethe watsho uMdlela.

Imikhonto emithathu kaKumkani uSarhili ikwagcinwe kulo mzi nezinye izinto ezininzi eziyinxalenye yembali yesizwe samaXhosa.

Eli ziko lithi ukugqithiswa kwale bhengile kwikomkhulu lakwaRharhabe kuzakubenza ukuba bophule umthetho olawula ukugcinwa kwezinto eziyimbali.

Othethe egameni lela komkhulu uNkosana uBanzi Tyali, uthi isizwe samaRharhabe siwuphethe shushu umcimbi wokubuya kwale bhengile nezinye izinto zexabiso ezingembali yesi sizwe.

“Ingafikanga inyanga yeSilimela sizakuthumela igqiza kurhulumente wephondo nakuzwelonke, sicela ukuba kubuyiswe izinto ebezisetyenziswa nguKumkani uSandile nabanye, kuba zithe sa kwindawo ezohlukeneyo,” uthethe watsho uTyali.

Uthi sele bevela ePitoli ukuya kuthetha nomphathiswa uNathi Mthethwa, becela ukuba abancedise ukubuyiswa kwale bhengile nezinye izixhobo ezazisetyenziswa ziKumkani zabo.

“Phaya eFort Hare zikhona izinto ezinjengemikhonto, iintsimbi, iintonga neebhengile ezazinxitywa zeziKumkani siyazifuna zibuye,” ucacise watsho uTyali.

Uthi iKumkanikazi uNoloyiso Sandile uqhuba intlanganiso namadoda amakhulu wela komkhulu, ngenjongo zokuba kubuye le bhengile nezinye izinto ezililifa kwela komkhulu nabantwana balo.

“Ngokwendlela esisebenza ngayo apha asivumelekanga ukuba sinikise nenye into kwezi sizigcine apha,” ucacise watsho uMdlela.

Le Kumkani yabulawa ikhusela ubukhosi bayo phantsi kogonyamelo lwamaNgesi esebenzisana namaMfengu. Igqala lendlu yamaRharhabe uNkosi Siqithi Maqoma, uyangqina ukuba kumele ukuba zibuye izinto ezililifa kubo.

“Ngumcimbi ocekethekileyo lo, kodwa inyani yile yokuba zona kumele ukuba zibuyele ekhaya izinto zeKumkani,” utshilo uMaqoma.

Imbali ithi amabutho wamaNgesi ebesithi xa ebulele iKumkani okanye iNkosi athathe impahla ezinxibileyo kuba bekholelwa ukuba kukho amandla okanye imilingo ethile.