Agwetyiwe amasela emfuyo eMthatha

UThandisizwe Fokolo (31) kwakunye noElmond Mshwayi (33) baza kuchitha iminyaka yabo emihlanu entolongweni emva kokuba inkundla yamatyala engingqi yaseMthatha ibafumanise benetyala lokuba imfuyo kummandla waseO.R.Tambo.

Ngokwengxelo ephuma emapoliseni ithi ukugwetywa kwala madoda kulandela emva kokubiwa kweegusha ezingamashumi amabini anesibini ezakhutshwa ebuhlanti kumzi othile kwindawo yaseBityi eMthatha.

Isithethi samapolisa ephondo uKapteni Khaya Tonjeni uthi amapolisa awayepatrola ngobo busuku kunyaka ophelileyo aze abona imoto eyayinamadoda amane yabe intsintsitheka zigusha ngaphakathi eziphilayo. Amapolisa acela iimpepha njengoko ingumthetho xa ungumntu othutha imfuyo.

La madoda mane zange aziveze iimpepha, abanjwa ngamapolisa, abekwa ityala lokuba imfuyo.

Ngokobungqina obuye babekwa phambi kwenkundla nguSajini Mthandeni Skomela nobengumcuphi weli tyala, buye bakhokelela ekubeni bagwetywe abarhanelwa.

Owayeqeshwe njengomqhubi wemoto le yayilayishe ezi gusha kula madoda mane wajika wabalingqina lenkundla. Owesine yena umrhanelwa lisamisiwe ityala lakhe njengoko engaphilanga, ngokokutsho kwenkundla.

UMkomishinala wephondo uNjengele Liziwe Ntshinga usamkele esi sigwebo. Uthi esi isigwebo iya kuba sisifundo nakwabanye abathe gqolo ukuba imfuyo, eqhwabela izandla noogxa bakhe abazimisele ukuwusiphula nengcambu lo mkhwa.